นครนายก!!พัฒนาโฮมสเตย์ให้ได้มาตรฐาน

นครนายก พัฒนาโฮมสเตย์ให้ได้มาตรฐาน


31 สค.2562 สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก จัดโครงการส่งเสริมการตลาดภายในประเทศ เพื่อมุ่งพัฒนาโฮมสเตย์ให้ได้มาตรฐาน รองรับนักท่องเที่ยวในทุกรูปแบบ
ที่ห้องประชุมชิระกุล 2 วังยาวริเวอร์ไซต์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นางสาวปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการตลาดภายในประเทศ เพื่อมุ่งพัฒนาโฮมสเตย์ให้ได้มาตรฐาน รองรับนักท่องเที่ยวในทุกรูปแบบ โดยมมีนางกัญญ์ชลา สุขิตรกูล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายกพร้อมคณะให้การต้อนรับพร้อมกล่าวรายงานการจัดทำโครงการฯ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนจัดทำโฮมสเตย์ เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้และเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งได้พัฒนาโฮมสเตย์ให้ได้มาตรฐาน ในการจัดโครงการครั้งนี้ได้มีชุมชนผู้ประกอบการโฮมสเตย์เข้าร่วมโครงการ 13 ชุมชนและเข้าร่วมในกิจกรรมจำนวน 80 คน โดยมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี มาให้ความรู้ ทำความเข้าใจในการบริหารจัดการโฮมสเตย์ให้ได้มาตรฐาน นอกจากนี้ยังมีการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ประกอบการด้วยกัน โดยมีวิทยากรช่วยเสริมเติมเต็มให้ด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นทั่วหน้ากัน


สมบัติ เนินใหม่ รัชชนนท์ เนินใหม่ นครนายก

Close