ตราด!!อำเภอคลองใหญ๋”จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน”

ตราด/อําเภอคลองใหญ่ จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม) และหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตัวเอง (อพป) ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ของอําเภอคลองใหญ่ จ.ตราด ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

วันที่ 18 กันยายน 2562 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษาของอําเภอคลองใหญ่ จ.ตราด เมื่อเวลา 09.30 น. นายพีระ การุญ นายอําเภอคลองใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม) และหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตัวเอง (อพป) ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของอําเภอคลองใหญ่ จ.ตราด ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมีนายนริทร์ รัตนะเรือง ปลัดอําเภอกลุ่มงานความมั่นคงอําเภอคลองใหญ่ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงโครงการวัตถุประสงค์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการท้องถิ่น ผู้นําชุมชน กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ทหาร ตํารวจ พร้อมด้วยทีมวิทยากรจากหน่วยงานในพื้นที่เข้าร่วม และผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการฯกว่า 500 คน ตําบลละ 30 คน 20 หมู่บ้าน 3 ตําบลในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่ ตามที่รัฐบาลมีนโยบายเร่งรัดการดําเนินการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และกรมการปกครองได้กําหนด

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพของอําเภอคลองใหญ่ เพื่อขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษขึ้น เพื่อสร้างความพร้อมในการสนับสนุนการดําเนินงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และพัฒนาสังคมตามแนวชายแดน และการส่งเสริม ความร่วมมือความสามัคคีในการปฎิบัติหน้าที่ เพื่ออํานวยความสะดวกและบริการปนะชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และสามารถนําความรู้ไปต่อยอดบูรณาการให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพของคณะกรรมการหมู่บ้านและหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตัวเอง ให้มีความคล่องตัว สามารถช่วยเจ้าหน้าที่ได้และการตอบสนองต่อบริบทของการเปลี่ยนแปลงในสังคม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการมีส่วนร่วมของชุมชนและหมู่บ้าน การบริหารงานของคณะกรรมการหมู่บ้านและหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตัวเอง อําเภอคลองใหญ่จึงได้มีการดําเนินการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐิกิจพิเศษของอําเภอคลองใหญ่ให้มีประสิทธิภาพที่ดีต่อไป สําหรับการฝึกอบรมโครงการตั้งแต่วันที่ 17-19 กันยายน 2562 ต่อไป

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี รายงานจังหวัดตราด

Close