!!!รองอธิบดีกรมชลฯ ลงพื้นที่ชายแดนแม่สอด”ประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการศึกษาเหมาะสมการพัฒนาแหล่งนำ้ต้นทุน”

แม่สอด รองอธิบดีกรมชลฯลงพื้นที่ชายแม่สอด ประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการศึกษาเหมาะสมการพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุน


เมื่อเวลา 9.30.น.วันที่ 26 กันยายน 2562 ที่ห้องบอรูม โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทานเป็นประธานการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการศึกษาเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมการพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุน เพื่อรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก โดยมี ผู้แทนหน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนเข้ารวมประชุมพร้อมเพรียงกัน

ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจ พิเศษที่ได้กำหนดให้พื้นที่ 8 ตำบลของอำเภอแม่สอด 3 ตำบลของอำเภอพบพระและ 2ตำบลอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตากเป็น “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก” ตามนโยบายของรัฐบาลในการนำประเทศเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งโครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมการพัฒนาแหล่งต้นทุน เพื่อรองรับพื้นที่เขเศรษฐกิจพิเศษตาก เป็นโครงหนึ่งที่ชลประทานได้จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อหาแนวทางการพัฒนาและบริหารจัดการเพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัยในพื้นที่อำเภอแม่สอด อำเภอพบพระ และ อำเภอแม่ระมาด รวมถึงพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก นอกจากนี้ยังเสริมสร้างความมั่นคงของแหล่งน้ำ เพื่อรองรับความต้องการน้ำทั้งในปัจจุบันและอนาคต อีกทั้งเป็นกรอบในการเจรจาด้านการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำร่วมกันในพื้นที่ชายแดน


โดยกรมประทานได้มอบหมายให้ กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาซึ่งประกอบด้วย บริษัทวายพี คอนซแตนท์ จำกัด บริษัทพีซีเค อินเตอร์เนชันแนล จำกัด บริษัทไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด และบริษัทมหานคร คอนชัลแตนท์จำกัด ได้กำหนดวัตถุประสงค์ของการศึกษาโครงการไว้ดังนี้ จัดทำแผนหลักการพัฒนาลุ่มน้ำในพื้นทีเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก เพื่อคัดเลือกและวางแผนการพัฒนาโครงการแหล่งน้ำทีมีศักยภาพในพื้นที่ และจะได้เลือกโครงการทีมีศักยภาพและควรที่จะเร่งดำเนินการมาศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 โครงการได้แก่ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยอุ้มเปี้ยมตอนบน อ.พบระ จ.ตาก โครงการอ่างเก็บน้ำห้วแม่ละเมาตอนกลาง บ้านใหม่พัฒนา อ.แม่สอด และ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่กื้ดหลวง ตอนบน อ.แม่สอด จ.ตาก

ซึ่งในวันนี้กรมชลประทาน โดยกลุ่มบริษัทฯที่ปรึกษาได้จัดให้มีการประชุมปัจฉิมนิเทศเพื่อเป็นการนำเสนอข้อมูลและบทสรุปของโครงการศึกษาเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมการพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุน เพื่อรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งภาคราชการ องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชน ได้เข้ารับฟังข้อมูลที่ได้จากการศึกษาภาครวม อีกทั้งรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและประโยชน์ที่ได้รับจากการพัฒนาโครงการ และประชาชนในเขตพื้นที่ชลประทานของโครงการ

Close