บริษัทประชารัฐรักสามัคคีร้อยเอ็ด”จัดสัมมนาคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศษฐกิจฐานรากและประชารัฐ(ศสป)

ร้อยเอ็ด บริษัทประชารัฐรักสามัคคีร้อยเอ็ดจัดสัมมนาคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศษฐกิจฐานรากและประชารัฐ(ศสป.)
โครงการอาหารปลอดภัยผู้ประกอบการพบผู้ผลิต!!!ส่งเสริมการค้า..พัฒนาเศรษฐกิจ..สร้างคุณค่าชีวิต!”ผักปลอดภัยสู่สายใยแห่วชีวิต”


ในวันอังคารที่(8 ตุลาคม 2562)เมื่อเวลา13.00-16.30 น.ณ ห้องประชุมมิ่งมงคล หอการค้าจังหวัดร้อนเอ็ด ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักงานหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ดนายสมเกียรติ ชัยคณารักษ์กูล ประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีร้อยเอ็ด,ดร.สุมาลัย ศิริพาณิช ประธานหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด,นายเรืองศักดิ์ รัตนโภคาสถิต รองประธานหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด,นางนวลจันทร์ ศรีมงคล รักษาการราชการแทนพัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด,พร้อมผู้ประกอบการต่างๆจำนวน 46 ท่านเข้าร่วม การประชุมสร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัยโดยกลไกประชารัฐต่อยอดการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับCกับผู้ประกอบการร้านอาหารภายในจังหวัดร้อยเอ็ดโครงการอาหารปลอดภัยผู้ประกอบการพบผู้ผลิต ด้วยหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด ได้กำหนดดำเนินกิจกรรมการสร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัยโดยกลไกประชารัฐ ต่อยอดการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับ C โดยมีผู้ผลิตกับผู้ประกอบการร้านค้าภายในจังหวัดร้อยเอ็ดโครงการอาหารปลอดภัยผู้ประกอบการพบผู้ผลิต!!!ส่งเสริมการค้า..พัฒนาเศรษฐกิจ..สร้างคุณค่าชีวิต!

วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการสร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัยโดยกลไกประชารัฐ เชื่อมโยงผลผลิตสู่โรงพยาบาล อาหารปลอดภัยโรงเรียนโรงแรมและร้านอาหาร(4ร)โดยป็นการประสานความร่วมมือกันระหว่างภาคเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนภายใต้กลไกณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ(คสป)จังหวัดร้อยเอ็ดโครงการอาหารปลอดภัยผู้ประกอบการพบผู้ผลิต!!!ส่งเสริมการค้า..พัฒนาเศรษฐกิจ..สร้างคุณค่าชีวิต!

ในครั้งนี้ได้สัมภาษณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการจัดการระหว่างผู้ประกอบการเชื่อมโยงผู้ผลิต,ร้านอาหาร,ให้ความสำคัญอาหารปลอดภัยโรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร(4ร)ทุกภาคส่วนบูรณาการแลกเปลี่ยนปรึกษากันอย่างชัดเจนเป็นไปอย่างมีระบบในการพัฒนาได้รับเสียงปรบมือจากผู้เข้าร่วมประชุมอย่างเห็นได้ชัดเจน.ผู้สื่อข่าวรายงานจากห้องประชุม.

ณ ห้องประชุมมิ่งมงคล หอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด

คณิต ไชยจันทร์ /ภาพ/ข่าว

Close