แม่ทัพภาคที่1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม”โครงการสร้างความปรองดองของชุมชนเพื่อความยั่งยืนที่อำเภอหนองหญ้าไซ

แม่ทัพภาคที่ 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม“โครงการสร้างความปรองดองของชุมชนเพื่อความยั่งยืน”
ที่อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

เมื่อเวลา 11.00 น วันที่ 28 ต.ค.62 พล.ท.ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ 1 / ผอ.รมน.ภาค 1 เดินทางมาตรวจเยี่ยม “โครงการสร้างความปรองดองของชุมชนเพื่อความยั่งยืน” ณ หมู่บ้านหนองกระโดนมน หมู่ที่ 11 ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ ซึ่งหมู่บ้านหนองกระโดนมน ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ถือเป็นต้นแบบในการร่วมกันทำงานตามหลัก บวรส. (บ้าน วัด โรงเรียน และส่วนราชการ) โดยการจัดการระบบน้ำเพื่อการเกษตร การพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คนในชุมชนจึงมีรายได้เพิ่มขึ้น และยังพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนวัตวิถีชุมชน ทำให้ชุมชนนี้มีความรักสามัคคีกัน และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงทำให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง

โดยมี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ว่าที่ รต.ธีรพล โชคนำชัย นอภ.หนองหญ้าไซ นำหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน ให้การต้อนรับ

ทีมข่าวสุพรรณบุรี / รายงาน

Close