กาญจนบุรี!!!วุฒิสภา พบประชาชน

กาญจนบุรี วุฒิสภา โดยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อนําข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาประกอบการดําเนินงานตามหน้าที่ และอํานาจของวุฒิสภา และเพื่อติดตามผลการปฏิรูปประเทศให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

วันนี้ 01 พ.ย. 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ตําบลหนองบัว อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง นําโดย นายวิทยา ผิวผ่อง สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา พบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่พบประชาชน หน่วยงาน ภาครัฐ ผู้แทนส่วนท้องถิ่น ผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนจากหอการค้า/สภาอุตสาหกรรม และผู้แทนภาคการท่องเที่ยว ในเขตพื้นที่ 5 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมือง อําเภอท่าม่วง อําเภอท่ามะกา อําเภอพนมทวน และอําเภอด่านมะขามเตี้ย เพื่อแนะนําเกี่ยวกับหน้าที่และอํานาจของวุฒิสภาและภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติรวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน โดยมี นายสมยศ ศิลปีโยดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้กล่าวต้อนรับ คณะสมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่พบประชาชน ในครั้งนี้

จากนั้น มีการสรุปประเด็นและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นกฎหมายด้านต่าง ๆ ได้แก่ 1) ด้านการท่องเที่ยว 2) ด้านเศรษฐกิจ 3) ด้านคมนาคม 4) ด้านที่ดินทํากิน ตลอดจนประเด็นที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อนําข้อมูลและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้รับจากการลงพื้นที่ ไปสู่การดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจของวุฒิสภาต่อไป โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน มีวัตถุประสงค์สําคัญเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนําข้อมูลมาใช้ประกอบการพิจารณากลั่นกรองกฎหมาย ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พัฒนากฎหมายให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่ และสะท้อนข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะไปสู่การแก้ไขโดยอาศัยกลไกของวุฒิสภา

กาญจน

โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ประชาชนในพื้นที่ระดับหมู่บ้าน ตําบล และอําเภอ กลุ่มการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน รวมถึงสื่อมวลชน ในพื้นที่ 7 ภูมิภาค รวม 76 จังหวัด โดยในส่วนของภาคกลาง มีพื้นที่ดําเนินการ 17 จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรีสระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร

ซึ่งคณะสมาชิกวุฒิสภาที่ร่วมลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีในครั้งนี้ประกอบด้วย 1. นายวิทยา ผิวผ่อง 2. นายจเด็จ อินสว่าง 3. นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ 4. พลเอก วัฒนา สรรพานิช 5. นายสุวพันธุ์ ตันยวรรธนะ 6. นายลักษณ์ วจนานวัช 7. พลเอก ดนัย มีชูเวท 8. นายปัญญา งานเลิศ 9. นายอนุศักดิ์ คงมาลัย 10. นายสมเดช นิลพันธุ์ 11. นางเบญจรัตน์ จริยธาราสิทธิ์ 12. นายวิวรรธน์ แสงสุริยะฉัตร 13. นายไพโรจน์ พ่วงทอง 14. นายประดิษฐ์ เหลืองอร่าม 15. พลตํารวจตรีปรัชญ์ชัย ใจชาญสุขกิจ 16. นายเจตน์ ศิรธรานนท์ 17. นายระวี รุ่งเรือง 18. นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล 19. นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา

ปรีชา ไหลวารินทร์ / กาญจนบุรี

Close