กาญจนบุรี”บรรยากาศเตรียมรับ นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

กาญจนบุรี บรรยากาศการเตรียมรับนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลพร้อมจะมีการมอบนโยบายด้านการศึกษา ให้กับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรีและราชบุรี ที่สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี


โดยได้มีการแสดงนิทรรศการผลงานการดำเนินการตามนโยบายด้านการศึกษา ตามจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชน ผู้เรียนที่สำเร็จหลักสูตรสามารถมีงานทำ โดยมีจุดเน้นด้านเรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับช่องทางในการสร้างอาชีพ การจัดทำหลักสูตรพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย โดยใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานทั้งระบบ ทั้งการเรียนรู้และการบริหารจัดการ
สำนักงาน กศน.ได้ดำเนินการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการนำระบบดิจิทัลมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งนี้เพื่อลดช่องว่างและความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา ทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาได้ทุกที่ ทุกเวลา หรือ (Anywhere Anytime) เป็นการจัดการศึกษาของ กศน.ที่เข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง (กศน. WOW) ซึ่งมีรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศยุคใหม่ มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนและการเรียนรู้ออนไลน์

ปรีชา ไหลวารินทร์/ กาญจนบุรี

Close