ศุลกากร”จัดพิธีปล่อยเรือตรวจการณ์ ศุลกากร 807 ลงนำ้”

สมุทรปราการ – ศุลกากรจัดพิธีปล่อยเรือตรวจการณ์ ศุลกากร 807 ลงน้ำ

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานในพิธีปล่อยเรือตรวจการณ์ทางทะเล “เรือศุลกากร 807” ลงน้ำ  อู่ต่อเรือ บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง  จ.สมุทรปราการ  โดยมี นางปานทิพย์  ศรีพิมล รองปลัดกระทรวงการคลัง กลุ่มภารกิจด้านรายได้ เป็นสุภาพสตรีประกอบพิธีปล่อยเรือลงน้ำตามโบราณประเพณี พร้อมด้วย นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ คณะผู้บริหารกรมศุลกากร คณะผู้บริหารบริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

            สำหรับเรือตรวจการณ์ทางทะเล “ศุลกากร 807” มีความยาวตลอดลำ 25.6 เมตร ความเร็วต่อเนื่อง 30 นอต ระยะปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 600 ไมล์ทะเล สามารถปฏิบัติภารกิจต่าง  ของกรมศุลกากร ทั้งด้านการป้องกันและปราบปราม การลักลอบนำสินค้าหลบหนีภาษีเข้ามาในราชอาณาจักร การปกป้องสังคมจากสินค้าหรือกลุ่มขบวนการที่ทำลายความสงบสุขหรือเป็นภัยต่อสังคม การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ การกำกับควบคุมดูแลโครงการน้ำมันเขียว การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติทางทะเล และการสนธิกำลังร่วมกับกองทัพเรือที่อยู่ภายใต้การประสานงานของศูนย์ประสานงานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล สภาความมั่นคง-แห่งชาติ ซึ่งมีภารกิจในการปกป้องรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ ทั้งด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงทางทะเล

            ทั้งนี้ กรมศุลกากร จะปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มกำลังความสามารถ และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการดำเนินงานของกรมศุลกากรในการจัดเก็บภาษีอย่างเป็นธรรม อำนวยความสะดวกทางการค้า สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของเศรษฐกิจไทยและการเชื่อมโยงการค้าโลก รวมทั้งเน้นย้ำนโยบายด้านการควบคุมทางศุลกากร เพื่อปกป้องสังคมควบคู่ไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม

บุญประสิทธิ์ นุชนารถ

Close