เดอะโอ๋!!!ตรวจเยี่ยม บำรุงขวัญ กำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจ สภ.บางบ่อ”

เดอะโอ๋!!! ตรวจเยี่ยม บำรุงขวัญ กำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจพร้อมขับเคลื่อนนโยบายของ ผบ.ตร.และผบช.ภ.1


วันนี้ 28 พ.ย.62 ที่ สภ.บางบ่อ อ.บางบ่อ จว.สมุทรปราการพล.ต.ต.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ รอง ผบช.ภ.1 / เอราวัณ 3 ได้เดินทางมายังสภ.บางบ่อ ภ.จว.สมุทรปราการเพื่อตรวจเยี่ยม บำรุงขวัญ กำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจพร้อมขับเคลื่อนนโยบายของ ผบ.ตร.และผบช.ภ.1 ในการยกระดับสถานีตำรวจเพื่อประชาชน ตามคำสั่ง ภ.1ที่ 262/2562 ลง 4 ต.ค.2562 เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและการมอบหมายอำนาจหน้าที่รับผิดชอบให้รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 มอบหมายให้ พล.ต.ต.ธนายุตม์ฯ รับผิดชอบพื้นที่ ภ.จว.สมุทรปราการ ช่วงระหว่างเดือน ต.ค.- พ.ย.2562 โดยมี พ.ต.อ.ศุภณัฏฐ์ เจริญเรืองสกุล รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรปราการ พ.ต.อ.สรวิศ สุขแพทย์ ผกก.สภ.บางบ่อ พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม

พล.ต.ต.ธนายุตม์ กล่าวในที่ประชุมโดยได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายขับเคลื่อนและปฏิบัติตามคำสั่งและนโยบายของรัฐบาล,ผบ.ตร. และ ผบช.ภ.1 อย่างเคร่งครัด เน้นย้ำ โดยให้มีผลการปฏิบัติเป็นรูปธรรม พร้อมกำชับให้ประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยโดยเคร่งครัด โดยเฉพาะในขณะแต่งเครื่องแบบ ต้องแต่งกายและตัดผมสั้นให้เรียบร้อย หลีกเลี่ยงการแสดงกริยาท่าทางที่ไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ โดยให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง และเข้มงวดกวดขันการปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด ตามนโยบายของ ตร.และปฏิบัติตามแนวทางการยกระดับการบริการประชาชนในสถานีตำรวจ ตามหนังสือสั่งการของ ตร. อย่างเคร่งครัด พัฒนาหน่วยงาน ปรับปรุงอาคาร สถานที่ ให้มีความพร้อมในการให้บริการประชาชน และพร้อมต่อการรับการตรวจจากคณะจเรตำรวจแห่งชาติ

สำหรับ ด้านการสืบสวน ให้จัดทำข้อมูลท้องถิ่น ข้อมูลบุคคลตามหมายจับค้างเก่า(CCOC) และให้เร่งรัดจับกุมตัวบุคคลตามหมายจับมาดำเนินคดีให้จงได้ โดยให้มีการสืบสวน ก่อน/ขณะ/หลัง เกิดเหตุ จัดตั้งแหล่งข่าวทุกชุมชน และด้านความมั่นคง ให้ดำเนินการขับเคลื่อนและปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการติดตามสถานการณ์เกี่ยวกับความมั่นคงอย่างเคร่งครัด อย่าให้เกิดข้อบกพร่องพร้อมเพิ่มความเข้มในการออกตรวจป้องกันเหตุ หมั่นซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเป็นประจำ จัดสายตรวจให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ จัดทำแผนระดมกวาดล้างตามวงรอบที่เหมาะสมและอำนวยความยุติธรรมทางอาญาด้านงานสอบสวน ปฏิบัติตามคำสั่ง ตร.ที่ 419/2556 อย่างเคร่งครัดและให้กำกับดูแลการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่ประชาชน ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และให้บริการประชาชนด้วยความสุภาพ อ่อนโยน และจริงใจ

พล.ต.ต.ธนายุตม์ กล่าวต่อว่า ในส่วนด้านการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปทส.)ด้านการปราบปรามผู้มีอิทธิพล และ มือปืนรับจ้าง (ปอร.)ของ รัฐบาล ,ตร.และ ภ.1 อย่างเคร่งครัด พร้อมเพิ่มความเข้มในการป้องกันปราบปราม การกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ การบังคับใช้แรงงานผิดกฎหมาย การค้าประเวณี และความผิดเกี่ยวกับสถานบริการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ตามคำสั่ง ตร.ที่ 234/2558 และให้ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งด้านความประพฤติ ระเบียบวินัย และในด้านชีวิตความเป็นอยู่ ตามคำสั่ง ตร.ที่ 1212/2537 อย่างเคร่งครัด กำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนาย ห้ามยุ่งเกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมายหรือมีการเรียกรับผลประโยชน์เป็นอันขาด และให้หัวหน้าสถานี ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่แบบบูรณาการ ให้มีภาวะผู้นำ กล้ายืนหยัดในความถูกต้องชอบธรรมและกล้ารับผิดชอบและให้ปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเป็นธรรมและเมตตาธรรมพร้อมกำชับเรื่องการรายงานรายงานเหตุฯ ให้ปฏิบัติตามหนังสือข้อสั่งการว่าด้วยเรื่องการรายงานเหตุให้ทราบ อย่างเคร่งครัด อย่าให้เกิดข้อบกพร่องโดยให้ทำงานโดยยึดหลักการ 4 เกาะ คือ 1.เกาะติดพื้นที่ 2.เกาะติดประชาชน 3.เกาะติดคนร้าย 4.เกาะติดผู้ใต้บังคับบัญชา และให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายมีคุณลักษณะ 3S คือ Smart, Smile และ Strong โดยให้ยึดหลัก “ขยัน อดทน ดำรงตนอย่างมีเกียรติ”

Close