อำเภอเลาขวัญ”โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย”ห่างไกลยาเสพติด

กาญจนบุรี อำเภอเลาขวัญ “ โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย ห่างไกลยาเสพติด

วันนี้ 29 พฤศจิกายน 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ว่าที่ร้อยเอก อานนท์ เชื้อเล็ก นายอำเภอเลาขวัญ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเลาขวัญ (ผอ.ศป.ปส.อ.) เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย ห่างไกลยาเสพติด ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 และได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ การสร้างเครือข่ายนักศึกษาในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

จัดโดยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อำเภอเลาขวัญ โดยนางสาวจิราภา วิชาชาญ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ (ผอ.กศน.อ.) เลาขวัญ กล่าวรายงานว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านการรักษาสุขภาพอนามัย การสร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติด การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และปฐมนิเทศนักศึกษา กศน. ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ (ศป.ปส.อ.) เลาขวัญ สถานีตำรวจภูธร เลาขวัญ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเลาขวัญ มีนักศึกษา กศน.อำเภอเลาขวัญ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 200 คน ณ ศาลาประชาคมอำเภอเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

ปรีชา ไหลวารินทร์ / กาญจนบุรี

Close