สภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ”มอบโล่ดีเด่น พ่อ ผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและแผ่นดินประจำปี 2562”

สภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษมอบโล่ดีเด่นพ่อผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและแผ่นดินประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ที่พระวิหารหลวงพ่อโต วัดมหาพุทธาราม อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ พระราชกิตติรังสี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานมอบโล่ดีเด่นให้แก่พ่อผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและแผ่นดินประจำปี 2562 โดยมีนายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ และนางวาสิตา น้อยพรหม นายกสมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ นำพ่อผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษจำนวน 37 คน เข้ารับโล่พ่อดีเด่นประจำปี2562 ประกอบด้วยพ่อตัวอย่างสาขาพ่อผู้อบรมบุตร-ธิดาให้เป็นคนดีและอุทิศตนเพื่อสังคม จำนวน 22 คน สาขาพ่อผู้อุทิศตนเพื่อศาสนา 1 คน สาขาพ่อผู้เป็นต้นแบบด้านเกษตรอินทรีย์วีถีศรีสะเกษ 2 คน สาขาพ่อผู้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 1 คน และพ่อผู้เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านศีลห้าตามรอยพ่ออย่างพอเพียง ประกาศงดดื่มเหล้าตลอดชีวิต จำนวน 11 คน

ในโอกาสนี้ นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับมอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมจากนางวาสิตา น้อยพรหม นายกสมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 20,000 บาทด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่ และเพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่พ่อดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์ด้านศาสนาและวัฒนธรรม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า สภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ องค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมจาก 22 อำเภอ และคณะกรรมการระดับจังหวัดศรีสะเกษ ได้ส่งเสริมคนดีจังหวัดศรีสะเกษ หรือคนที่จากจังหวัดอื่นที่ทำงานและอยู่อาศัยในจังหวัดศรีสะเกษ ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการประกอบความดี มีผลงานที่ชัดเจนในสาขาต่างๆที่จังหวัดศรีสะเกษตั้งไว้ และเปิดโอกาสให้องค์กรหรือบุคคลต่างๆ นำเสนอชื่อเข้ามาเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกผ่านคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมและองค์กรเครือยข่ายด้านวัฒนธรรม เป็นพ่อดีเด่นที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและแผ่นดิน เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเข้ารับโล่พ่อดีเด่นประจำปี 2562 ประกาศเกียรติคุณในความดี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนทำดีเพิ่มมากขึ้น และได้รับคำประกาศการกระทำความดีต่อสาธารณชนให้เป็นเกียรติประวัติต่อวงศ์ตระกูล ต่อไป

ข่าว/ภาพ … บุญทัน ธุศรีวรรณ จ.ศรีสะเกษ

Close