กีฬาสัมพันธ์ สมานฉันท์วิทยาลัยสงฆ์ ภาคตะวันตก ประจำปี 2562”

กีฬาสัมพันธ์ สมานฉันท์วิทยาลัยสงฆ์ ภาคตะวันตก ประจำปี 2562 ราชบุรีเกมส์


เมื่อเร็วๆ นี้ ที่โรงเรียนสายธรรมจันทร์ ต.ท่านัด อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี นายชนพล ส่งเสริม นายอำเภอดำเนินสะดวก เป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาสัมพันธ์ สมานฉันท์วิทยาลัยสงฆ์ ภาคตะวันตก ประจำปี 2562 โดยมี นายจรัญ สุขเสรี ผอ.โรงเรียนสายธรรมจันทร์ พระครูโสภณวีรานุวัตร, ดร.รอง ผอ.ฝ่ายบริหาร วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรี ศรีสุวรรณภูมิ ดร.เพ็ญพรรณ เฟื่องฟูลอย รักษาการรอง ผอ.วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรี ศรีสุวรรณภูมิ ดร.ณัฐกร ปังละออ นางวรพร พรหมใจรักษ์ คณะครู นิสิตนักศึกษา นักกีฬา และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม
โครงการกีฬาสัมพันธ์ สมานฉันท์วิทยาลัยสงฆ์ ภาคตะวันตก ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยความร่วมมือของวิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ 7 แห่ง ซึ่งสังกัดมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้ง 2 มหาวิทยาลัยประกอบด้วย สังกัดมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 6 แห่ง คือ วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส จ.นครปฐม วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทราวดี จ.นครปฐม วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ จ.สุพรรณบุรี วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี จ.ราชบุรี วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี จ.เพชรบุรี มจร. วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จ.กาญจนบุรี และสังกัดมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย จำนวน 1แห่งคือ วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ จ. นครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้ออกกำลังกาย มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่พึ่งพายาเสพติด และเพื่อให้ผู้ร่วมเข้าแข่งขันเป็นผู้มีน้ำใจนักกีฬา เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของสังคม อีกทั้งยังเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายมหาวิทยาลัยสงฆ์ ภาคตะวันตก ให้เกิดความสมานฉันท์ขึ้นในระหว่างสถาบัน

ซึ่งในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ ได้จัดให้มีการแข่งขัน กีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน อาทิเช่น ฟุตซอล แชร์บอล เปตองประเภททีม วิ่งซุปเปอร์แมน ชักเย่อ แข่งกินวิบาก และมีการประกวดกองเชียร์ รวมทั้งสิ้น 6 ชนิดกีฬา และ 1 กิจกรรม โดยผลการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ สมานฉันท์มหาวิทยาลัยสงฆ์ ภาคตะวันตก ปี 2562 มีดังนี้. กีฬาฟุตซอล ชนะเลิศ ได้แก่ วส.สุพรรณบุรีฯ รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง วส.พุทธปัญญาฯ รองชนะเลิศอันดับสอง วส.ราชบุรี กีฬาแชร์บอล ชนะเลิศ. วส.สุพรรณบุรีฯ รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง มมร.วข.สิรินธรราชวิทยาลัย รองชนะเลิศอันดับสอง วส.ราชบุรี กีฬาเปตอง ชนะเลิศ วส.พุทธปัญญาฯ รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง วส.สุพรรณบุรีฯ รองชนะเลิศอันดับสอง มมร.วข.สิรินธรราชวิทยาลัย กีฬาพื้นบ้านวิ่งซุปเปอร์แมนชนะเลิศ วส.ราชบุรี รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง วส.สุพรรณบุรีฯ รองชนะเลิศอันดับสอง วส.เพชรบุรี ชักเย่อ ชนะเลิศ วส.ราชบุรี รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง. วส.สุพรรณบุรี รองชนะเลิศอันดับสอง มมร.วข.สิรินธรราชวิทยาลัย กินวิบาก ชนะเลิศ มมร.วข.สิริธรราชวิทยาลัย รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง วส.ราชบุรี รองชนะเลิศอันดับสอง วส.สุพรรณบุรีฯ ทีมเชียร์ชนะเลิศ. วส.ราชบุรีรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง. วส.สุพรรณบุรีฯ รองชนะเลิศอันดับสอง วส.พุทธปัญญฯ
และอันดับคะแนนรวมทุกประเภท อันดับที่หนึ่ง ได้แก่ วส.สุพรรณบุรีฯ อันดับสอง วส.ราชบุรี อันดับสาม มมร.วข.สิรินธรราชวิทยาลัย อันดับสี่ วส.พุทธปัญญาฯ อันดับห้า วส.เพชรบุรี

Close