บิ๊กอ้อ!!!ตรวจเยี่ยม สภ.กาบเชิง”

บิ๊กอ้อ!!! ตรวจเยี่ยม สภ.กาบเชิงพร้อมกำชับการปฏิบัติหน้าที่และปฏิบัติตามข้อสั่งการ


วันที่ 12 ธ.ค. 62 ที่ผ่านมา ที่ศูนย์ปฏิบัติการสถานีตำรวจภูธรกาบเชิง จว.สุรินทร์พล.ต.ต.อัคราเดช พิมลศรี รอง ผบช.ภ.3 (หน.สส) / สุระ6 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม สภ.กาบเชิง โดยมี พ.ต.อ.สุจริต ปาณเล็ก รอง ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ พ.ต.อ.จุลฑะ จันทน ผกก.สภ.กาบเชิง , พ.อ.ภาคภูมิ นภากาศ รอง ผบ.ฉก.2 พ.ต.ท.ฐิตวันต์ อาจธรรม รอง ผกก.ตม.กาบเชิง พ.ต.ท.สุรัตน์ คลายทุกข์ สวญ.สภ.สะเดา ว่าที่ ร.ต.สกุล แสนมั่น ปลัดอาวุโสอำเภอกาบเชิง ร.ท.มานพ สีสัมพันธ์ หน.ฝกร.ฉก.2 ร.ต.เกษม อยู่ยิ่ง ศพชด.สุรินทร์ ว่าที่ ร.ต.สังคม สันติภพ ศฝช.สุรินทร์ นายสัญชัย หวังชูชอบ ปศุสัตว์ อ.กาบเชิง/ประธาน กกต.ตร. สภ.กาบเชิง,ด.ต.ชัยสิทธิ์ สำราญ รองนายกฯ ทต.กาบเชิง ให้เกียรติร่วมให้การต้อนรับ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรกาบเชิง รอรับการตรวจเยี่ยม

พล.ต.ต.อัคราเดช กล่าวในที่ประชุมได้กำชับการปฏิบัติหน้าที่และปฏิบัติตามข้อสั่งการให้ดำเนินการตามนโยบาย ตร.และ ภ.3 อย่างเคร่งครัดและให้ดำเนินการตามนโยบายการยกระดับการให้บริการประชาชนโดยเน้นเรื่องการทำจิตอาสา เข้าไปช่วยเหลือประชาชนพร้อมการเก็บร่วมรวมข้อมูลท้องถิ่น ข้อมูลบุคคล ข้อมูลสถานที่ การนำเทคโนโลยีมาช่วยในการทำงาน ต้องเป็นปัจจุบัน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนสอบสวน และการจัดทำแผนผังการรวบรวมพยานหลักฐานจากกล้องวิดีโอวงจรปิดการตรวจสอบและประชาสัมพันธ์ สถานที่ให้บริการอินเตอร์เนต เพื่อเป็นข้อมูลในการติดตามหาผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับ fake newsพร้อมเน้นย้ำ ผู้บังคับบัญชาดูแลความเป็นอยู่ของผู้ใต้บังคับบัญชา เอาใจใส่ความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะพนักงานสอบสวนและการปฎิบัติตามระเบียบตำรวจว่าด้วยการปฏิบัติตนของข้าราชการตำรวจเมื่อเเต่งเครื่องแบบ ปี พ.ศ.2561 และเน้นย้ำเรื่องระเบียบวินัย ให้รักษาความสะอาดของอาคารสถานที่ การพัฒนาความรู้ของข้าราชการตำรวจในด้านต่างๆ การปฏิบัติหน้าที่ตามหลักยุทธวิธี กวดขันป้องกันปราบปราม จับกุม การแข่งขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ในทางสาธารณะ เพื่อป้องกัน การมั่วสุม และก่อความเดือดร้อนรำคาญต่อประชาชน และให้หัวหน้าสถานีประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่แบบบูรณาการ ให้มีภาวะผู้นำ กล้ายืนหยัดในความถูกต้องชอบธรรมและกล้ารับผิดชอบและให้ปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความชอบธรรมและเมตตาธรรม การเตรียมการวางแผนด้านการป้องกันอาชญากรรมและการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ การจัดทำแผนเผชิญเหตุการเตรียมการวางแผนรับมือภัยแล้ง พร้อมกำชับข้อสังการ ตร.เรื่องคดีเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ ให้ปฏิบัติตามคำสั่งหนังสือสั่งการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 0031.212/03721 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2552 เรื่อง กำชับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการตรวจค้นจับกุมคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและหนังสือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 0007.27/4330 ลงวันที่ 26 กันยายน 2555 เรื่อง แนวทางปฏิบัติของเจ้าพนักงานตำรวจในการดำเนินคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเรื่องการป้องกันและปราบปรามความผิดเกี่ยวกับอบายมุขและการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ และสถานที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาหรือหอพักในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาให้ปฏิบัติตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 234/2558 ลงวันที่ 27 เม.ย. 58 เรื่อง การพิจารณาเจ้าหน้าที่ตำรวจที่บกพร่องในการป้องกันและปราบปรามอบายมุข คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 ลงวันที่ 22 ก.ค. 58 เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง และการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ และวิทยุสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ 0001(ศปก.ตร.)/126 ลงวันที่ 24 ก.ค. 58 ให้กวดขันป้องกันการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง และการกระทำที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการแข่งขันรถในทางรวม ทั้งการกระทำความผิดของสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ สถานที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาหรือหอพักในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาอย่างจริงจังต่อเนื่อง

Close