มูลนิธิหลวงปู่สรวง”ส่งมอบและเปิดป้ายศาลาปฏิบัติธรรมหลวงปู่สรวงอปถัมภ์”ให้แก่เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ”

ศรีสะเกษ:มูลนิธิหลวงปู่สรวงส่งมอบและเปิดป้ายศาลาปฏิบัติธรรมหลวงปู่สรวงอุปถัมภ์ให้แก่เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องราชทัณฑ์ตามหลักสูตรให้กลับมาเป็นคนดีและทำประโยชน์เพื่อสังคม


วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ที่เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ พระครูโกศลสิกขกิจเจ้าคณะอำเภอภูสิงห์(ธ) เจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวง และนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีส่องมอบเปิดป้ายและฉลองศาลาปฏิบัติธรรมหลวงปู่สรวงอุปถัมภ์ให้แก่เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายสุทัศน์ จันทร์อารักษ์ บัญชาการเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ นำหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ และผู้ต้องราชทัณฑ์เข้าร่วมในพิธิส่งมอบและเปิดป้ายเป็นจำนวนมาก ซึ่งศาลาปฏิบัติธรรมหลวงปู่สรวงอุปถัมภ์ ก่อสร้างเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 เสร็จเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นศาลาลักษณะรูปทรงหลังคาจั่ว โครงสร้างเป็นเหล็ก มุงด้วยเหล็กสันไทย พื้นคอนกรีตปูกระเบื้องหินอ่อน กว้างขนาด 16 เมตร ยาว 20 เมตร โดยได้การสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างจากพระครูโกศลสิกขกิจ เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์(ธ) ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวง และจากสมาคมยิงปืนเพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สินจังหวัดศรีสะเกษ จำนวนประมาณ 1,000,000 บาท และให้ใช้แรงงานของผู้ต้องราชทัณฑ์ ทั้งนี้เพื่อใช้ประกอบศาสนกิจปฏิบัติธรรมหรือการจัดกิจกรรมการแก้ไข พัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องราชทัณฑ์ ตามหลักสูตรต่างๆ เมื่อพ้นโทษไปแล้วจะได้ไม่ประพฤติผิดซ้ำอีก สามารถพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องราชทัณฑ์ ให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม และทำประโยชน์ให้กับสังคมต่อไป

นายสุทัศน์ จันทร์อารักษ์ บัญชาการเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ปัจจุบันเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ มีจำนวนผู้ต้องราชทัณฑ์ จำนวน 2,500 คน มีบทบาทภารกิจ ในการควบคุมและแก้ไขพฤตินิสัยผู้ต้องขัง และบุคคลที่อยู่ในความควบคุมหรือดูแลตามหน้าที่และอำนาจ ให้กลับตนเป็นพลเมืองดีมีสุขภาพกายและจิตที่ดี ไม่หวนกลับมากระทำผิดซ้ำ ได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือในการประกอบอาชีพที่สุจริต เพื่อคืนคนดีมีคุณค่าสู่สังคม และสามารถดำรงชีวิตในสังคมภายนอกได้อย่างปกติ โดยสังคมให้การยอมรับ แต่ด้วยสภาพปัจจุบันผู้ต้องขังที่มีปริมาณที่เพิ่มขึ้นหรือเรือนจำประสบปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจำ โดยได้รับความเมตตาอนุเคราะห์สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างจากท่านพระครูโกศลสิกขกิจ เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์(ธ) ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวง โดยไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด จึงนับเป็นการประกอบคุณงามความดี ด้วยการเสียสละ เป็นที่น่าสรรเสริญ และได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างจากสมาคมยิงปืนเพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สินจังหวัดศรีสะเกษ และการก่อสร้างใช้แรงงานผู้ต้องราชทัณฑ์

ข่าว/ภาพ บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

Close