มุกดาหาร”จัด เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน”สานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน

มุกดาหาร จัดเดิน – วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน สานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน
จัดโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน “เดิน – วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ณ โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร


วันนี้ (22 ธันวาคม 2562) เวลา 05.30 น. นาย ชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน “เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนที่สนใจการออกกำลังกายในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารและจังหวัดใกล้เคียงร่วมกิจกรรม จำนวน 2,029 คน แบ่งประเภทการวิ่งเป็นประเภทฟันรัน 5 กิโลเมตร และมินิมาราธอน 10 กิโลเมตร เริ่มวิ่งจากโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล ผ่านด่านศุลกากรมุกดาหาร วิ่งไปกลับตัวที่บริเวณกลางสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 จังหวัดมุกดาหาร วนกลับเข้าเส้นชัยที่โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า จังหวัดมุกดาหาร เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวหลากหลายและกิจกรรมวิ่งก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และในปีนี้นับเป็นปีมหามงคลสำหรับพสกนิกรชาวไทยที่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย
นางสาวณัฐชยา ช่างแกะ ท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน “เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันนี้ ซึ่งเงินรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่าย จะนำไปจัดตั้งกองทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเป็นทุนการศึกษาของเยาวชนผู้ยากไร้ด้อยโอกาส ให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนจบขั้นสูงสุดตามอัตภาพ และส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนสนใจการออกกำลังกายให้มีสุขภาพที่ดีโดยเปิดรับสมัครนักวิ่ง จำนวน 2,029 คน แบ่งประเภทการวิ่งเป็นประเภทฟันรัน 5 กิโลเมตร และมินิมาราธอน 10 กิโลเมตร และการจัดกิจกรรมในวันนี้ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดมุกดาหารทั้ง 55 แห่งในการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ รวมทั้งพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหารและจังหวัดข้างเคียง ซึ่งเงินรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่าย จำนวน 517,100.- บาท จะนำไปจัดตั้งกองทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ..

อนุศักดิ์- เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร

Close