กศน.มุกดาหาร”จัดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด

มุกดาหาร กศน มุกดาหาร มุกดาหาร – กศน.มุกดาหาร จัดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด “กศน.สร้างสุข กศน.มุกดาหารเกมส์” ครั้งที่ 7จัดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด กศน สร้างสุข กศน มุกดาหารเกมส์

25 12 62 ที่ บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดมุกดาหาร นายสันธาน สร้อยสำโรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้เป็นประธานเปิด การแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด “กศน.สร้างสุข กศน.มุกดาหารเกมส์” ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีนายถาวร พลีดี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร กล่าวรายรายงาน พร้อมนำคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรในสังกัด นักศึกษา กศน. ทั้ง 7 อำเภอ และนักศึกษาโรงเรียนผู้ใหญ่บ้านนาตะแบง 1 รวม จำนวนทั้งสิ้น 1,216 คน เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ในครั้งนี้


นายถาวร พลีดี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า การจัดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด “กศน.สร้างสุข กศน.มุกดาหารเกมส์” ครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 7 ซึ่งเป็นไปตามที่ สำนักงาน กศน. ได้กำหนดนโยบายและจุดเน้นของสำนักงาน กศน.ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยยาเสพติดกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดนโยบายดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข นำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีแบบแผนครอบคลุมทุกกลุ่มป้าหมาย และการมีส่วนร่วมของคณะผู้ริหาร ครู บุคลากรและนักศึกษา กศน.
จากความสำคัญดังกล่าว สำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร จึงได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด”กศน.สร้างสุข กศน..มุกดาหาร เกมส์”ครั้งที่ 7 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด และให้ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา กศน. และภาคีเครือข่าย ได้ออกกำลังกาย ให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง อีกทั้งเป็นการคัดเลือกนักกีฬา กศนในสังกัดเพื่อเป็นตัวแทนแข่งขันกีฬา ระดับภาคและระดับประเทศ มหกรรมกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 5 ณ จังหวัดอุบลราชธานีต่อไป
สำหรับประเภทกีฬาประกอบด้วย ฟุตบอลชาย วอลเล่ย์บอลหญิง เซปักตระกร้อชาย หญิง เปตองคู่ผสม กรีฑาชาย หญิง และกีฬาพื้นบ้าน

อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร

Close