กาญจนบุรี”เตรียมจัดงานวันโคบาล อำเภอเลาขวัญอย่างยิ่งใหญ่”

กาญจนบุรี เตรียมจัดงานยิ่งใหญ่วันโคบาน!! อำเภอเลาขวัญ ประชุมเตรียมการจัดงานวันโคบาลอำเภอเลาขวัญ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2563

วันนี้ 3 มกราคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ว่าที่ร้อยเอก อานนท์ เชื้อเล็ก นายอำเภอเลาขวัญ เป็นประธานเชิญผู้เกี่ยวข้องประชุมคณะกรรมการจัดงานประเพณีวันโคบาลอำเภอเลาขวัญ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงาน ปรึกษาหารือซักซ้อมการปฏิบัติในด้านต่างๆ ณ ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอเลาขวัญ ชั้น 2 อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

โดยงานประเพณีวันโคบาลอำเภอเลาขวัญ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2563 จัดโดยอำเภอเลาขวัญ สภาวัฒนธรรมอำเภอเลาขวัญ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ส่วนราชการ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 9 แห่ง ในเขตอำเภอเลาขวัญ และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเลาขวัญ กำหนดจัดงานในวันที่ 9-16 มกราคม 2563 ณ สนามตรงข้ามที่ว่าการอำเภอเลาขวัญ

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมงานประเพณีท้องถิ่น ส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สินค้าเกษตร ปศุสัตว์ สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากในหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นเวทีให้เยาวชนแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น สร้างความสามัคคีและมีส่วนร่วมในการจัดงานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นระหว่างส่วนราชการ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาวัฒนธรรมอำเภอเลาขวัญ และภาคเอกชนในพื้นที่ ซึ่งในแต่ละปีจะมีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นการให้สืบสานประเพณีนี้ให้สืบทอดต่อไป โดยงานนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 9 – 16 ม.ค. 2563 นี้

ปรีชา ไหลวารินทร์ / กาญจนบุรี

Close