อบจ.ศรีสะเกษ”ร่วมกับอำเภอปรางค์กู่”เปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล”ปรางค์กู่คัพ”

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษร่วมกับอำเภอปรางค์กู่เปิดการแข่งขันฟุตบอล“ปรางค์กู่คัพ”ต้านยา
เสพติด เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในท้องถิ่น ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563


เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอปรางค์กู่ นายวิเชียร ถิรเลิศพานิชย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตบอล“ปรางค์กู่คัพ”ต้านยาเสพติด เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในท้องถิ่น ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 โดยมีนายชิษณุพงศ์ รตนะกมลเศรษฐ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอปรางค์กู่ เขต1 และนายเทเวศน์ มีศรี นายอำเภอปรางค์กู่ นำสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน และประชาชนอำเภอปราค์กู่ ร่วมในพิธีเปิดเป็นจำนวนมาก ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษร่วมกับอำเภอปรางค์กู่ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7 มกราคม ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 มีการแข่งขันแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ รุ่นประชาชนหญิง จำนวน 10 ทีม รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปีชาย จำนวน 13 ทีม รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปีชาย จำนวน 17 ทีม รุ่นประชนชายทั่วไป จำนวน 19 ทีม และรุ่นอาวุโส 35 ปีขึ้นไป จำนวน 6 ทีม รวมทั้งสิ้นจำนวน 65 ทีม โดย มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ของคนในท้องถิ่น และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน และประชาชนให้มีสุขภาพพลานามัยที่ดี ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ลดปัญหาของสังคม เพื่อส่งเสริมและ สนับสนุนให้เยาวชนประชาชนในท้องถิ่นใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติด และเพื่อเป็นการ สนองนโยบายของรัฐด้วย จึงขอเชิญชวนร่วมชมและเชียร์การแข่งขันฟุตบอล“ปรางค์กู่คัพ”ต้านยาเสพติด เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในท้องถิ่น ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 ในระหว่างวันที่ 7 มกราคม ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอปรางค์กู่ ด้วย

 

ข่าว/ภาพ … บุญทัน ธุศรีวรรณ / ศรีสะเกษ

Close