เริ่มแล้ว”วันโคบาลเลาขวัญ ครั้งที่ 13”

กาญจนบุรี เริ่มแล้วยิ่งใหญ่ “วันโคบาลเลาขวัญ ครั้งที่ 13” ผู้ร่วมงานแต่งกายชุดคาวบอยไปร่วมงานคึกคัก ในงานมีการแสดงของคนในท้องถิ่นมากมาย การประกวดธิดาโคบาล การประกวดกิจกรรมเกี่ยวกับปศุสัตว์ และการจำหน่ายสินค้าประจำถิ่นอำเภอเลาขวัญมากมาย

ค่ำวันนี้ 09 ม.ค. 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณสนามตรงข้ามที่ว่าการอำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี นายบวรศักดิ์ วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ว่าที่ร้อยเอกอานนท์ เชื้อเล็ก นายอำเภอเลาขวัญ พร้อมด้วยข้าราชการท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ของอำเภอเลาขวัญ ได้ร่วมพิธีเปิดงาน ประเพณี “วันโคบาลเลาขวัญ” ซึ่งประเพณีนี้ทางผู้นำท้องถิ่นพร้อมกับชาวอำเภอเลาขวัญ ได้จัดเป็นประเพณีสืบทอดกันมาเป็นครั้งที่ 13 เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีนี้ไว้ให้ชนรุ่นหลังสืบต่อไป

อำเภอเลาขวัญ เป็นอำเภอที่มีสภาพภูมิอากาศแห้งแล้งจนได้ฉายานามว่าอีสานภาคกลาง ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทางด้านการเกษตร ซึ่งต้องอาศัยแหล่งน้ำธรรมชาติและน้ำฝนเป็นหลัก แต่ในพื้นที่ แต่ในพื้นที่อำเภอเลาขวัญ ไม่มีแหล่งต้นน้ำลำธาร มีเพียงอ่างเก็บน้ำห้วยเทียน ซึ่งเป็นแหล่งกักเก็บน้ำเพียงแห่งเดียว และอ่างเก็บน้ำแห่งนี้จะกักเก็บไว้ใช้ทางด้านการเกษตรพร้อมอุปโภคบริโภค ซึ่งระบบชลประทานยังเข้าไม่ถึงในพื้นที่อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะช่วงน่าแล้งกว่า 90 ครับเรือนจะประสบการขาดแคลนน้ำเกือบทุกปี

ดังนั้นประชาชนในพื้นที่จึงหันจากการประกอบอาชีพด้านการเกษตรมาเป็นการเลี้ยงโคเกือบทุกครัวเรือน จนในปัจจุบันมีจำนวนโค มากกว่า 50,000 ตัว ซึ่งถือว่าเป็นอำเภอที่เลี้ยงโคมากเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ เป็นอาชีพหลักแทนการทำไร่ ทำนา และมีเกษตรกรหลายรายประกอบกิจการในรูปแบบฟาร์มมาตรฐาน แบบครบวงจร จนประสบความสำเร็จ ของชาวอำเภอเลาขวัญ

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่ การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และรายได้ให้เกษตรกร ผู้ประกอบอาชีพเลี้ยงโค ตลอดจนเครือข่าย ที่เกี่ยวกับวัตถุดิบ ที่เกี่ยวกับสัตว์ ได้แก่ อาหารสัตว์ หญ้า เป็นต้น อีกทั้งเป็นจุดกลาง ให้ผู้ประกอบธุรกิจค้าเนื้อ และเครือข่ายผู้ผลิตวัตถุดิบมาพบกัน อีกทั้งยังสนับสนุนในด้านการท่องเที่ยว สร้างศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่หมู่บ้าน ชุมชนของอำเภอ เป็นประเพณีสำคัญของอำเภอเลาขวัญทุกๆปีต่อเนื่องไป

โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี จากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอเลาขวัญทั้ง 9 แห่ง รวมถึงส่วนราชการ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเลาขวัญ ตลอดจนภาคเอกชน ที่น่วมกันจัดหลากหลายเช่น

การจัดซุ้มนิทรรศการของส่วนราชการ สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดประกวดโคพันธุ์ การประกวดธิดาโคบาล การประกวดธิดาจำแรง การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การประกวดอาหารที่ทำจากเนื้อโค และการแข่งขันกีฬาเปตองซึ่งเป็นกีฬาพื้นบ้านชาวอำเภอเลาขวัญ โดยงานนี้เริ่มตั่งแต่วันที่ 9 ถึง 16 มกราคม 2563 นี้.

ปรีชา ไหลวารินทร์ / กาญจนบุรี

Close