วิทยาเขตกาญจนบุรี”มหาวิทยาลัยมหิดล”จัดกิจกรรม”ปั่นจักยาน-วิ่วการกุศล MUKA Bikg Run For Fund 2019“

กาญจนบุรี วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “ปันจักยาน-วิ่งการกุศล MUKA Bikg Run For Fund 2019 “ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี มีผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 2,000 คน เข้าร่วมชื่นชมธรรมชาติ ที่สวยงาม ตามเส้นทางของการแข่งขัน ในอำเภอไทรโยค

วันนี้ 12 มกราคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการแข่งขัน “ ปันจักยาน-วิ่งการกุศล MUKA Bikg Run For Fund 2019 “ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ.วิทยาลัยเขต กาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวาระสำคัญของประเทศไทย คือ พระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี และเป็นปีแห่งการครบ 50 ปี แห่งวันพระราชทานชื่อ มหาวิทยาลัยมหิดล และครบ 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการรองอธิการบดี ฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขต กาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานจัดงาน กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต กาญจนบุรี ด้ร่วมกับ มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลในพระราชูประปถัมภ์ ฯ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท.สำนักงานกาญจนบุรี พร้อมทั้ง หน่วยงานภาครัฐ ภาคแกชน ซึ่งได้ร่วมมือจัดงานในครั้งนี้ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา ในการเป็นกลไกลสำคัญในการพัฒนาคน ซึ่งชุมชนจะพัฒนาอย่างยั่งยืน ศักยภาพ “คน “ ถือเป็นกำลังสำคัญ ที่จะสร้างชุมชนและสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งในปัจจุบันทาง วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอน ได้พัฒนาขยายหลักสูตรให้มีความทันสมัย เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของคน ควบคู่ความเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้มีจิตสาธารณะ ทันต่อการดเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ตามคุณสมบัติ Global professional เพื่อออกไปรับใช้สังคมและเป็นกำลังสำคัญ ในการพัฒนาประเทศ อีกทั้งพื้นที่รอบ ๆ บริเวณวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี มีทัศนียภาพที่สวยงาม และแหล่งท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ซึ่งเหมาะกับการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง ที่จะเผยแพร่ความสวบงาม ของทิวทัศน์และแหล่งท่องเที่ยวที่อำไทรโยค อีกด้วย.

ปรีชา ไหลวารินทร์ / กาญจนบุรี

Close