สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมกับกับวัดป่าอนาลโย(วัดป่าดอนกระต่าย)อำเภอกำแพงแสน”

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมกับวัดป่าอนาลโย (วัดป่าดอนกระต่าย) อำเภอกำแพงแสน

 จังหวัดนครปฐม  จัดโครงการกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 150 ปี  ชาตกาล  พระอาจารย์มั่น  ภูริทัตโต  เนื่องในโอกาสได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ  ภายใต้โครงการลานธรรม         ลานวิถีไทย ประจำงบประมาณ พ.ศ.2563   โดยท่านพระครูจิตตภาวนานุสิฐ  เจ้าอาวาสวัดป่าอนาลโย (วัดป่าดอนกระต่าย)  ประธานฝ่ายสงฆ์   นางฐิติรัตน์  เค้าภูไทย  วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ประธานฝ่ายฆราวาส  พร้อมด้วย  นายพาณุวัฒน์   สะสมทรัพย์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2   นางสุปราณี  อยู่ฤกษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน  หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครปฐม  นายสาทิศ  สระทองหน  กำนันตำบลสระพัฒนา   นายธนพัฒน์  โชคดำรงสุข  สจ. เขตกำแพงแสน ประชาชนในเขตอำเภอกำแพงแสน และบริเวณข้างเคียง  นักเรียนจากโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน  และประถมฐานบินกำแพงแสน เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว  จากการดำเนินโครงการกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 150 ปี ชาติกาล พระอาจารย์มั่น  ภูริทัตโต  นั้น  เริ่มต้นจากในการประชุมสมัยสามัญของยูเนสโกครั้งที่ 40  องค์การยูเนสโกได้ประกาศยกย่องให้พระอาจารย์มั่น  ภูริทัตโต  เป็นบุคคลสำคัญของโลก ในสาขาสันติภาพ ประจำวาระปี 25632564 ซึ่งพระอาจารย์มั่น  เป็นพระอาจารย์ทางวิปัสสนากัมมัฏฐาน  ที่ได้รับการยกย่องอย่างสูงจากบรรพชิตและคฤหัสถ์ในทุกภูมิภาคต่าง ๆ  ของประเทศ  และยังเป็นพระมหาเถระผู้มีวัตรปฏิบัติอันงดงาม  ซึ่งชนชาวไทยได้ให้ความเคารพนับถือ และน้อมนำหลักธรรมของท่านมาเป็นแบบอย่างในการประพฤติ ปฏิบัติ  พร้อมได้สงเคราะห์สาธุชนในสถานที่ต่าง ๆ  เรียนรู้ว่าความสงบสุขในจิตใจที่สัมผัสได้  โดยเฉพาะในเรื่องสมาธิ  จะนำมาซึ่งจิตใจที่สงบ และนำมาซึ่งสันติภาพในใจผู้คน และแผ่ขยายไปจากประเทศไทย ประเทศใกล้เคียง  และทั่วโลก อันเป็นการเสริมสร้างสันติภาพและการพัฒนาสังคมได้อย่างยั่งยืน

​​​​สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม  กระทรวงวัฒนธรรม  มีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของท่านที่มีคุณูปการต่อชนชาวไทย และชาวโลก  การเผยแพร่คุณงามความดีและวัตรปฏิบัติอันงดงามเพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่พุทธศาสนิกชนในการนำข้อปฏิบัติของท่านมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต  โดยกำหนดให้มีพิธีเปิดงานพร้อมกันทั่วประเทศ  ในวันที่ 20 มกราคม 2563  ซึ่งจัดให้มีการทำบุญตักบาตร  เจริญจิตภาวนา  และประกาศเกียรติคุณ พระอาจารย์มั่น  ภูริทัตโต  ตลอดจนเชิญชวนหน่วยงานต่าง ๆ  เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองตลอดปี  พุทธศักราช 2563  

​​​​​​​​​​​​​​​นางสาวชนิดา  พรหมผลิน

​​​​​​​​​​​​​​​ผู้สื่อข่าวนิวรีพอร์ต  นครปฐมอินไซต์

​​​​​​​​​​​​​​​รายงาน     ภาพ/ข่าว

 

Close