นิเทศศาสตร์”อบรมเชิงปฏิบัติการพื้นฐานการแสดงเบื้องต้นในธุรกิจบันเทิงฯ”

นิเทศศาสตร์ อบรมเชิงปฏิบัติการพื้นฐานการแสดงเบื้องต้นในธุรกิจบันเทิงฯ

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 ผศ.ดร.จำเริญ คังคะศรี คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ จัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการพื้นฐานการแสดงเบื้องต้นในธุรกิจบันเทิงและการแสดง สำหรับนักศึกษาแขนงวิชาธุรกิจบันเทิงและการแสดงชั้นปีที่1-3 โดยมี รศ.พอพันธ์ สุทธิวัฒนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ ณ ลานชงโค ชั้น 1 คณะนิเทศศาสตร์

วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการเพื่อเพิ่มทักษะทางวิชาชีพด้านการแสดงในธุรกิจบันเทิง โดยมีอาจารย์ปรมัฏศ์ ชัยสุวรรณ Acting Coach/ครูสอนละครเวที เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ซึ่งนักศึกษาให้ความสนใจและเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ โควตา 3 บัดนี้ ถึง 31 มกราคม 2563

สุปราณี แก้วหุง//จันทบุรี

Close