นายก อบต.ช่องแคบ”เปิดงานสืบสานประเพณีปีใหม่ลีซอ”

จ.ตาก นายกอบต.ช่องแคบเปิดงานสืบสานประเพณีปีใหม่ลีซอ
ณ.บ้านทรัพย์อนันต์ หมู่ที่ 13 ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2563
เวลาประมาณ 10 .00น.
นายสมพงษ์ ศรีบัว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
เป็นประธานพิธีเปิดงาน โครงการ สืบสานประเพณีปีใหม่ลีซอ
ณ.บ้านทรัพย์อนันต์ หมู่ที่ 13 ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
นางสาวนิชธาวัลย์ อินต๊ะ ผู้อำนวยการกองการศึกษา กล่าวรายงานโดย.ช่วงระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีถือเป็นวันปีใหม่ของเผ่าลีซอ ปีนี้ตรงกับวันที่ 25 ถึง 27 มกราคม 2563 ซึ่งถือเป็นประเพณีสืบทอดกันมายาวนานผ่านการถ่ายทอด กันมายาวนาน ผ่านการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น โดยยึดหลักวัฒนธรรมของตนเองปัจจุบันวิถีชีวิตของสังคมคนเมืองได้เข้ามามีบทบาทในการดำรงชีวิตมากขึ้นทำให้ประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่าวิถีชีวิตดั้งเดิมอาจถูกละเลยแต่มีการอนุรักษ์สืบสานประเพณีชนเผ่าดั้งเดิมไว้ตามความสำคัญ ของประเพณีวัฒนธรรม โดยเฉพาะงานปีใหม่ชนเผ่าลีซอ ถือเป็นประเพณีสำคัญที่ยังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมสืบทอดถึงลูกหลานจาก วัน ประกอบพิธีถือเป็นวันสำคัญ

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบจึงได้จัดโครงการสืบสานประเพณีปีใหม่ลีซอขึ้นเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีปีใหม่ที่ 2 ให้ดำรงอยู่รักษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาอันเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งไม่ถูกลืม ไป กับกระแสโลกาภิวัตน์ เพื่อให้เด็กเยาวชนรุ่นหลัง รุ่นลูกหลานสืบทอดประเพณีชนเผ่าต่อไปอย่างยั่งยืนในชุมชน
โดยมี คณะผู้บริหารอบต.ช่องแคบ ส่วนราชการ เจ้าหน้าที่อบตช่องแคบ สมาชิกอบตช่องแคบ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
ณ. ลานวัฒนธรรม บ้านทรัพย์อนันต์หมู่ที่13 ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

ชวลิต วิกุลชัยกิจ/รายงาน

Close