เทคโนโลยีปราบหนอนข้าวโพดโกอินเตอร์ FAO ทึ่ง ยกไทยเป็นต้นแบบของอาเซียน”

เทคโนโลยีปราบหนอนข้าวโพดโกอินเตอร์ FAO ทึ่ง ยกไทยเป็นต้นแบบของอาเซียน

 

กรมวิชาการเกษตร ฟิน FAO ชื่นชมเทคโนโลยีปราบหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดของไทย ยกเป็นต้นแบบของอาเซียน  แนะนำสมาชิกในภูมิภาคอื่นใช้กำจัดทัพหนอนบุกกระหน่ำลามแล้ว 16 ประเทศในเอเชีย เผยเพื่อนบ้านแห่ขอความช่วยเหลือไทยส่งผู้เชี่ยวชาญเดินสายให้คำแนะนำ พร้อมขอใช้เทคโนโลยี ญี่ปุ่นอ้อนขอร่วมทำวิจัยด้วย 

           นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  เปิดเผยว่า  หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด  เป็นศัตรูพืชต่างแดนที่พบเข้ามาระบาดในประเทศไทยตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคม 2561 โดยพบครั้งแรกในแหล่งปลูกข้าวโพดจังหวัดต่าง ๆ เช่น สุพรรณบุรี เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร สุพรรณบุรี และตาก    ทำความเสียหายอย่างรุนแรงและรวดเร็ว  และแพร่กระจายไปยังพื้นที่ปลูกข้าวโพดทั่วประเทศกว่า 50 จังหวัด  โดยนับตั้งแต่พบการระบาดในประเทศไทยครั้งแรก กรมวิชาการเกษตรได้เร่งจัดทำโครงการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด รวม 17 การทดลอง ได้แก่ การทดสอบประสิทธิภาพสารเคมี การนำสารฟีโรโมนมาทดสอบ การควบคุมโดยชีววิธี  การใช้สารชีวภัณฑ์ เช่น เชื้อแบคทีเรียบาซิลลัส ทูริงเยนซิส  เชื้อไวรัส NPV เชื้อรากำจัดแมลง และไส้เดือนฝอยกำจัดแมลง  การใช้แมลงศัตรูธรรมชาติชนิดต่าง ๆ เช่น แตนเบียนไข่ แมลงหางหนีบ และมวนพิฆาต การใช้วิธีเขตกรรมและวิธีกล  รวมทั้งเทคนิคการพ่นสารเคมี  เพื่อให้ได้คำแนะนำสำหรับป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดที่เหมาะสมกับประเทศไทย  รวมทั้งมีการศึกษาชีววิทยาและพืชอาศัยของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดในประเทศไทยด้วย

กรมวิชาการเกษตรได้ดำเนินการวิจัยจนได้เทคโนโลยีวิธีการป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดด้วยวิธีการต่าง ๆ   และได้จัดทำคำแนะนำการป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดแบบผสมผสาน (IPM)  สำหรับข้าวโพดชนิดต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับสภาพการปลูกข้าวโพดในประเทศไทยให้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร ผู้ประกอบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด และเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด   ซึ่งเทคโนโลยีการป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดที่กรมวิชาการเกษตรได้ถ่ายทอดให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น อินโดนีเซีย  ลาว กัมพูชา พม่า และฟิลิปปินส์  เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก   โดยประเทศดังกล่าวได้นำเทคโนโลยีคำแนะนำการป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดไปใช้   รวมทั้งองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้นำเทคโนโลยีดังกล่าวไปแนะนำให้ประเทศสมาชิกอื่นๆ ในภูมิภาคใช้ป้องกันกำจัดศัตรูพืชชนิดนี้ด้วยเช่นกัน

   อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  กล่าวว่า  ประเทศไทยได้รับคำชื่นชมเรื่องระบบการเฝ้าระวังและป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดได้อย่างรวดเร็ว และยกให้ไทยเป็นต้นแบบของอาเซียน  หลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ติดต่อขอความช่วยเหลือจากประเทศไทย เช่น ประเทศอินโดนิเซียขอความช่วยเหลือผ่าน FAO ให้ประเทศไทยส่งผู้เชี่ยวชาญหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดไปให้คำแนะนำ ส่วนประเทศญี่ปุ่นได้มีการหารือเพื่อขอทำงานวิจัยร่วมกับประเทศไทย 

หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด เป็นแมลงศัตรูพืชที่สำคัญของข้าวโพด สามารถระบาดข้ามพรมแดนได้อย่างรวดเร็ว   เนื่องจากตัวเต็มวัยสามารถบินได้ไกลเฉลี่ย 100 กิโลเมตร/คืน  และสามารถขยายพันธุ์ได้รวดเร็ว   ที่สำคัญคือมีพืชอาหารมากกว่า 80 ชนิด    โดยมีรายงานการระบาดครั้งแรกในภาคกลางและภาคตะวันตกของทวีปแอฟริกาในช่วงต้นปี 2559 หลังจากนั้นได้แพร่กระจายเกิดการระบาดในหลายประเทศเกือบทั่วทวีปแอฟริกา  สำหรับในทวีปเอเชียมีรายงานพบการระบาดครั้งแรกในปี 2561 ที่ประเทศอินเดีย หลังจากนั้นเป็นต้นมาหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดได้เคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือและทิศใต้ของเอเชียอย่างต่อเนื่อง  จนถึงปัจจุบันพบการแพร่ระบาดถึง 16 ประเทศในเอเชีย  

Close