มุกดาหาร”จัดงานบุญข้าวยาคู บูชาพระบรมสารีริกธาต

มุกดาหาร จัดงานบุญข้าวยาคู บูชาพระบรมสารีริกธาต จังหวัดมุกดาหารจัดงานบุญข้าวยาคู บูชาพระบรมสารีริกธาตุ ประจำปี 63 เพื่อให้เป็นประเพณีในการบำเพ็ญบุญ ให้ทานสร้างสมบุญบารมี และจรรโลงพุทธศาสนาให้มั่นคงสถาพร


วันนี้ ( 3 ก.พ. 63 ) ที่วัดป่าศิลาวิเวก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายสันธาน สร้อยสำโรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธานในพิธีบุญข้าวยาคู บูชาพระบรมสารีริกธาตุ ประจำปี 2563 โดยมีนาย ศศิพงษา จันทรสาขา ประธานชมรมเมืองสามธรรม ( ธรรมมะ วัฒนธรรม ธรรมชาติ ) พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร และประชาชนทั่วไป ซึ่งในงานจะมีการประกวดขบวนแห่เกวียน จำนวน 6 ขบวน อาทิ โรงเรียนมุกดาหาร โรงเรียนมุกดาลัย โรงเรียนท่านพระสารีบุตร ชุมชนค่ายลูกเสือ ชุมชนแก้วกินรี และชุมชนดอนมุกดา เข้าร่วมงานในครั้งนี้กว่า 500 คน

นาย ศศิพงษา จันทรสาขา กล่าวว่า ยาคู เป็นคำมาจากภาษาบาลีแต่เดิม เป็นชื่อของยาชนิดหนึ่ง ที่หมอชีวกโกมารภัจจ์ ปรุงเป็นโอสถถวายพระพุทธองค์ เมื่อทรงประชวรด้วยโรคลมอันเกิดจากช่องท้องและมีที่มาในพระวินัยปิฎกมหาวรรคเล่มที่ 5 หมวด-เภสัชชขันธกะ หน้า 82 ข้อ 49 ความว่า พระอานนท์ดำริห์ว่า แม้เมื่อก่อนพระผู้มีพระภาคเจ้าประชวรโรคลมเกิดในพระอุทร ก็ทรงพระสำราญได้ด้วยยาคู ปรุงด้วยของ 3 อย่าง จึงของา บ้าง ข้าวสารบ้าง ถั่วเขียวบ้าง เก็บไว้ภายในที่อยู่ ต้มด้วยตนเองภายในที่อยู่ แล้วน้อมเข้าไปถวายพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลว่า ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดดื่มยาคูปรุงด้วยของ 3 อย่างพระพุทธเจ้าข้า ในอีกวาระหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสพระพุทธพจน์เจ้านี้ กับพราหมณ์นั้นผู้นั่งอยู่ ณ ที่ควร ส่วนข้อหนึ่งว่า ดูก่อนพราหมณ์ ข้าวยาคู มีคุณ 10 อย่าง คือ ผู้ให้ข้าวยาคูชื่อว่า ให้อายุ 1 ให้วรรณะ 1 ให้สุข 1 ให้กำลัง 1 ให้ปฏิภาณ 1 ข้าวยาคูที่ดื่มแล้วกำจัดความหิว 1 บรรเทาความกระหาย 1 ทำลมให้เดินคล่อง 1 ล้างลำไส้ 1 ย่อยอาหารใหม่ที่เหลือ 1 ดูก่อนพราหมณ์ข้าวยาคูมีคุณ 10 อย่าง นี้แล

นาย ศศิพงษา กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า โดยอาศัยเหตุที่มาของข้าวยาคูในพระไตรปิฏกนี้ เป็นมูลเหตุให้วัดป่าศิลาวิเวก โดยเจ้าอธิการอารัญ เขมกาโร เจ้าอาวาสวัดป่าศิลาวิเวก พร้อมด้วยคณะกรรมการเมืองสามธรรม ( ธรรมมะ วัฒนธรรม ธรรมชาติ ) และประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหาร ได้ร่วมกันจัดงานบุญข้าวยาคูขึ้น เพื่อให้เป็นประเพณีในการบำเพ็ญบุญให้ทาน สร้างสมบุญบารมี และเพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสถาพรสืบไป
ภายในกิจกรรมงานบุญข้าวยาคู มีการแสดงนิทรรศการ และการสาธิตปรุงข้าวยาคู ส่วนในตอนเย็นจะมีพิธีบูชาพระบรมสารีริกธาตุ โดยเจ้าอาวาสวัดจากจังหวัดสกลนคร จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดมุกดาหาร
ทั้งนี้ งานบุญข้าวยาคู บูชาพระบรมสารีริกธาตุ โดยได้รับประทานพระบรมสารีริกธาตุจากสมเด็จพระสังฆราช ประเทศศรีลังกา จำนวน 15 องค์ เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 58 ที่ผ่านมา ซึ่งนับเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งสำหรับพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดมุกดาหาร และความสามัคคี ปรองดองกัน ร่วมมือ ร่วมใจกันของชาวจังหวัดมุกดาหรที่จะได้มีโอกาสสักการบูชาองค์พระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งจะประดิษฐานเป็นการถาวร ณ วัดป่าศิลาวิเวก โดยพระบรมสารีริกธาตุที่ได้รับ ประกอบด้วย พระอังคุลีธาตุ (พระธาตุข้อพระหัตถ์ จำนวน 1 องค์) พระธาตุมัตตรุงคธาตุ (พระธาตุส่วนสมอง จากเมืองโคลัมโบ จำนวน 1 องค์) พระโลหิตธาตุ (พระธาตุส่วนที่เป็นเลือด จากเมืองโคลัมโบ จำนวน 12 องค์) พระบรมสารีริกธาตุที่ได้รับประทานจากสมเด็จพระสังฆราชศรีลังกา (สมเด็จพระมหานายกะ ฝ่ายอักษะคีรียา สยามนิกาย คีรีลังกา จำนวน 1 องค์) นอกจากนี้ ยังได้รับหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์จากประเทศศรีลังกา นำมาปลูกไว้ที่วัดป่าศิลาวิเวกแห่งนี้อีด้วย

อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหร

Close