ผวจ.ศรีสะเกษ”ปั่น ปัน สุข ตามรอยเสด็จวัดปราสาทเยอ”และชุมชนทีองเที่ยว OTOP นวัตวิถี ชน 4 เผ่า”

ผู้ว่าฯศรีสะเกษ “ปั่นปันสุข ตามรอยเสด็จวัดปราสาทเยอและชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ชน 4 เผ่า” อำเภอไพรบึง


เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ พื้นที่อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในโครงการ “ปั่นปันสุข ตามรอยเสด็จวัดปราสาทเยอและชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ชน 4 เผ่า” อำเภอไพรบึง โดยมีนายจักรพงศ์ แสนสุข อัยการจังหวัดศรีสะเกษ นายวิสุทธิ์ชาติ ปัญญาทรงรุจิ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ผอ.รพ.ศรีสะเกษ นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ นายปราจิต แก้วลา นายอำเภอไพรบึง ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ส่วนราชการระดับจังหวัด อำเภอ และ อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน บุคลากรทางการศึกษา สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ชมรม SISAKET ชมรมจักรยาน Touring bike สื่อมวลชน ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก มีกิจกรรมประกอบด้วยการปั่นจักรยานระยะทาง 12 กิโลเมตร เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 15 ราย กำหนดจุดเยี่ยม 3 จุด มีรายที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ซึ่งได้มอบหมายให้หน่วยงานเกี่ยวข้องดูแลช่วยเหลือต่อเนื่อง กิจกรรมปล่อยปลาคืนแหล่งน้ำจำนวน 2 แห่งเยี่ยมชมกลุ่มแปลงผักปลอดสารพิษ บ้านสวาย มี 107 ครัวเรือน ร่วมปลูกผักในแปลงดังกล่าวเพื่อสร้างอาชีพ รายได้ เยี่ยมชมกลุ่มอาชีพทอผ้าไหมบ้านปะอาง ตำบลปราสาทเยอ ตามโครงการสัมมาชีพชุมชน/ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม เยี่ยมชมวิธีวัฒนธรรมชนเผ่าเยอ สักการะรูปเหมือนหลวงปู่มุม สักการะปราสาทเยอ ชมการแสดงของชนเผ่า 4 ชนเผ่า และร่วมรับประทานอาหารพื้นถิ่นพาแลง

ข่าว/ภาพ…… บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

Close