จันทบุรี”จัดกิจกรรม Big Cleanjng Day เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา

จังหวัดจันทบุรีจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา น้อมรำลึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ส่งเสริมความรักความสามัคคี จิตอาสาทำความดีเพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์

วันนี้ ( 7 ก.พ.63 ) ที่วัดบูรพาพิทยาราม ( พระอารามหลวง ) นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดี Big Cleaning Day บริเวณรอบวัดเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา น้อมรำลึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ส่งเสริมความรักความสามัคคี ทั้งนี้ตามมติมหาเถรสมาคม เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า วันมาฆบูชา ประจำปี 2563 ตรงกับวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพิจารณาเห็นว่า วันมาฆบูชา เป็นวันจาตุรงคสันนิบาต การประชุมพร้อมกันด้วย 4 องค์ คือ 1. วันนั้นตรงกับวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ซึ่งพระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์ 2. มีพระสงฆ์จำนวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย ณ วันเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ เพื่อสักการะพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 3. พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ ผู้ได้อภิญญา 6 4. พระสงฆ์ทั้งหมดได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้า หรือ “เอหิภิกขุอุปสัมปทา” เพื่อให้พระพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงวันสำคัญดังกล่าว หรือ “เอหิภิกขุอุปสัมปทา” ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2563 ดังนี้

การปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ และคฤหัสถ์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา การสนทนาธรรม การอภิปรายธรรม การแสดงพระเทศนา การตักบาตรพระสงฆ์ และการถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับความสำคัญของวันมาฆบูชาและหลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับวันมาฆบูชา และนิทรรศการบทบาทของพระสงฆ์กับการเผยแพร่พระพุทธศาสนา และโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ. 2563 ที่ได้ร่วมกิจกรรมในวันนี้

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

Close