จังหวัดสุพรรณบุรี”จัดพิธีชุมนุมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2563”

จังหวัดสุพรรณบุรี จัดพิธีชุมนุมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2563

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ลานพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายกองเอก นพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล พิธีสวนสนาม และมอบทุนการศึกษาแก่บุตร อส. ซึ่งดำเนินการโดย นางจุฬารัตน์ วันไชยธนวงศ์ แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2563 และพิธีชุมนุมผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิก อส. ในจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 66 ของการจัดตั้งกองอาสารักษาดินแดน โดยมีสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในสังกัดกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 11 กองร้อย พร้อมกันมากระทำพิธีชุมนุม เพื่อรับฟังสารของผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนและกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงกองอาสารักษาดินแดน เนื่องในวันที่ระลึกวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน

ในรอบปี 2562 ที่ผ่านมา สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในสังกัดกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้อุทิศกำลังกายและกำลังใจปฏิบัติหน้าที่และภารกิจที่ได้รับมอบเป็นผลสำเร็จ ก่อให้เกิดประโยชน์จนเป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนทั่วไปหลายประการ ได้แก่ การรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคม รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมต่างๆ รวมทั้งตรวจสถานบริการ ตามนโยบายการจัดระเบียบสังคม ของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย การรักษาความมั่นคงภายใน เฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชนต่างๆ ในจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเฝ้าระวังเหตุ ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทุกรูปแบบ สามารถสร้างความอบอุ่นใจให้แก่พี่น้องประชาชนให้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด การแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ปฏิบัติภารกิจในการหาข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับยาเสพติดมาโดยตลอด จนสามารถนำมาเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดี การช่วยเหลือประชาชน ได้ออกปฏิบัติภารกิจร่วมกับส่วนราชการต่างๆ ในการอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือประชาชนตามโครงการป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติเหตุทางถนน อีกทั้งยังส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักของประชาชนอีกด้วย

นันทชัย ศิริอรุณรัตน์ / รัชนีกร โพธิ์ไพจิต สุพรรณบุรี

Close