มุกดาหาร”เจ้าภาพเปิดการแข่งขันกีฬานักศึกษาวิทยาลัยชุมชนระดับชาติครั้งที่ 7”มุกดาหารเกมส์”

มุกดาหาร เป็นเจ้าภาพเปิดการแข่งขันกีฬานักศึกษาวิทยาลัยชุมชนระดับชาติ ครั้งที่ 7 “มุกดาหารเกมส์”
จังหวัดมุกดาหารเป็นเจ้าภาพเปิดการจัดการแข่งขันกีฬานักศึกษาวิทยาลัยชุมชนระดับชาติ ครั้งที่ 7 “มุกดาหารเกมส์” เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 250 ปี เมืองมุกดาหาร


วันนี้ (12 ก.พ.63) ที่สนามกีฬากลางจังหวัดมุกดาหาร นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักศึกษาวิทยาลัยชุมชนระดับชาติ ครั้งที่ 7 “มุกดาหารเกมส์” เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 250 ปี เมืองมุกดาหาร โดยมีนายศศิพงษา จันทรสาขา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร และผู้บริหารวิทยาลัยชุมชน 20 แห่งทั่วประเทศ แขกผู้มีเกียรติ ประชาชนชาวมุกดาหาร ร่วมพิธีเปิดจำนวนมาก
ขบวนแห่นักกีฬาเริ่มใน จากสนามหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ไปตามถนนแก้วกินรี – ถนนสองนางสถิต – เลี้ยวเข้าสนามกีฬากลางจังหวัดมุกดาหาร ขบวนนักกีฬาประกอบด้วย ภาคกลาง (สีชมพู) วิทยาลัยชุมชนตราด วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว และวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ภาคเหนือ (สีม่วง) ประกอบด้วย วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน วิทยาลัยชุมชนแพร่ วิทยาลัยชุมชนน่าน วิทยาลัยชุมชนพิจิตร วิทยาลัยชุมชนตาก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สีแสด) ประกอบด้วย วิทยาลัยชุมชนยโสธร วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู และวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ ภาคใต้ (สีฟ้า) ประกอบด้วย วิทยาลัยชุมชนพังงา วิทยาลัยชุมชนสตูล วิทยาลัยชุมชนระนอง วิทยาลัยชุมชนสงขลา วิทยาลัยชุมชนปัตตานี วิทยาลัยชุมชนยะลา และวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

โดยมีเป้าหมายเป็นนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน ระดับอนุปริญญา จำนวน 800 คน 20 แห่ง , ผู้บริหาร ผู้สอน และบุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชน จำนวน 250 คน 20 แห่ง การแข่งขันกีฬานักศึกษาวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 7 “มุกดาหารเกมส์” ประกอบด้วย กีฬาสากล 6 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล เซปักตระกร้อ เปตอง แชร์บอล และกีฬาพื้นบ้าน จำนวน 4 ประเภท ได้แก่ กินวิบาก วิ่งผลัดกระสอบ วิ่งผลัดซุปเปอร์แมน และชักเย่อ แบ่งทีมกีฬาออกเป็น 4 ทีม จาก 4 ภาค

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ในการพัฒนาประชาชนให้มีศักยภาพสูง เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าไปอย่างมั่นคงท่ามกลางวิกฤตการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนั้น จำเป็นต้องระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและใช้แนวทางที่หลากหลายครอบคลุมทุกมิติ เพื่อให้ประชากรมีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาและมีจิตวิญาณที่ดีงาม สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข สงบร่มเย็น สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง

การแข่งขัน “มุกดาหารเกมส์” ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านสังคมและอารมณ์ ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีกิจกรรมการออกำลังกายเพื่อสุขภาพ สร้างจิตสำนึกให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาอบายมุขและยาเสพติด นอกจากนี้ยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็นและประสบการณ์ด้านวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมร่วมกันระหว่างนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน ทั้ง 20 แห่ง อันจะเป็นการเปิดโลกทัศน์และนำไปสู่แนวทางในการพัฒนาตนเองและชุมชนต่อไป ส่วนในการวิ่งคบเพลิงครั้งนี้โดยนายวีราศักดิ์ แสนวิเศษ นักกีฬาเยาวชนบาสเกตบอลวิทยาลัยชุมชนจังหวัดมุกดาหาร
ทั้งนี้ จังหวัดมุกดาหาร โดยวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาวิทยาลัยชุมชนระดับชาติ ครั้งที่ 7 “มุกดาหารเกมส์” เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 250 ปี เมืองมุกดาหาร เป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองการตั้งเมืองมุกดาหาร.

อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร

Close