ขนส่งสมุทรสาคร”อบรมนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่

ขนส่งสมุทรสาครอบรมนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุบนถนน


วันอังคารที่11กุมภาพันธ์2563ที่ห้องประชุมโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยวีระศักดิ์วิจิตร์แสงศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่จังหวัดสมุทรสาครประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563โดยมีส่วนราชาการคณะครูนักเรียนเข้าร่วมจำนวนมากนายสันติสุรเจริญชัยกุลขนส่งจังหวัดสมุทรสาครกล่าวว่ากรมการขนส่งทางบกได้เล็งเห็นความจำเป็นและประโยชน์ของการเสริมความรู้ความเข้าใจด้านกฎจราจรมารยาทในการขับรถและการขับรถอย่างปลอดภัยเพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนจึงได้จัดให้มีโครงการอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ให้แก่นักเรียนที่มีอายุครบ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปปลูกฝังจิตสำนึกในการขับขี่รถจักรยานยนต์และส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งจะเป็นการป้องกันและลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างยั่งยืนโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่จังหวัดสมุทรสาครได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาครได้บูรณาการร่วมกับสถานศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6และระดับอุดมศึกษาอาชีวะศึกษากำหนดจัดอบรม7รุ่นๆละ50คนการอบรมในวันนี้เป็นรุ่นที่1และรุ่นที่2จัดอบรมณโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน100คนโดยจะอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายจราจรกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกกฎหมายว่าด้วยทางหลวงกฎหมายว่าด้วยวิธีป้องกันอุบัติเหตุมารยาทในการขับรถความรู้เกี่ยวกับการดูแลและบำรุงรักษารถเบื้องต้นข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินการปฐมพยาบาลสาธิตการขับขี่ภาคปฏิบัติแนะแนวเทคนิคการขับขี่ปลอดภัยโดยผู้อบรมจะต้องเข้ารับการทดสอบข้อเขียนด้วยระบบE-examและทดสอบภาคปฏิบัติหากผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดจะได้รับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ทโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดจะติดตามพฤติกรรมการขับขี่ในระยะเวลา3เดือนหลังได้รับใบอนุญาต/

Close