อำเภอรัตนะ”รณรงค์หยุดเผาในไร่นา ไถกลบตอซังพืชปุ๋ยสดบำรุงดิน

อำเภอศรีรัตนะเปิดกิจกรรมรณรงค์หยุดเผาในนาไร่ ไถกลบตอซังพืชปุ๋ยสด บำรุงดิน


เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 63 ที่บ้านทุ่งระวี หมู่ 13 ตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ นายอนุสรณ์ แสงกล้า นายอำเภอศรีรัตนะ ได้เป็นประธานกิจกรรมรณรงค์หยุดเผาในนาไร่ ไถกลบต่อซังพืชปุ๋ยสด โดยมีนายชรินทร์วัชร์ มรรคสันต์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีรัตนะ และรักษาราชการแทนเกษตรอำเภอศรีรัตนะ นำส่วนราชการและเกษตรกร ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก และได้รับการสนับสนุนจาก บริษัทคูโบต้าเจริญชัยสาขาพยุห์และสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดศรีสะเกษและนายศิริราช ชมพู เกษตรกรบ้านทุ่ง หมู่ 13 ตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งกรมส่งเสริม การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดให้มีการรณรงค์ไถกลบตอฟางและตอซังพืช หลังการเก็บเกี่ยว ผลผลิต พืช ในพื้นที่เกษตรกรรม ให้เกษตรกรลด ละ เลิก การเผาฟาง และตอซังพืชทุกชนิด หันมาไถกลบแทน เพื่อเป็นการนำซากพืชให้หมุนเวียนกลับสู่ดิน ช่วยเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดิน ทำให้ดินฟื้นคืนความสมบูรณ์มีความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกพืช ช่วยรักษาสภาพพื้นดิน ให้สามารถทำการเกษตร ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เพื่อเป็นการบำรุงดินช่วยเพิ่มอินทรีย์วัตถุ ลดการสูญเสีย ธาตุอาหารพืชและน้ำในดิน ช่วยลดมลพิษทางอากาศและบรรเทาสภาวะโลกร้อน การไถกลบตอซังพืชปุ๋ยสดบำรุงดิน ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้เกษตรกรไถกลบตอซังข้าว หรือเศษพืชที่เหลืออยู่ในไร่นาหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิต ซึ่งเป็นการเพิ่มอินทรีย์วัตถุ ลดการสูญเสียธาตุอาหารพืชและน้ำในดินช่วยปรับปรุงโครงการสร้างของดินใน ให้โปร่งร่วนซุย ทำให้ดินมีความสมบูรณ์ต่อการปลูกพืช อีกทั้งยังช่วยลด มลพิษทางอากาศและบรรเทาภาวะโลกร้อน เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของกรมของกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ต้องสร้างจิตสำนึกที่ดี ในการฟื้นฟูทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อมต่อไป

ข่าว/ภาพ…… บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

Close