มุกดาหาร”จัดพิธีไถ่ชีวิคโค-กระบือ

มุกดาหาร จัดพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร จัดพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


14 2 63ที่บริเวณสนาม ด้านข้างสำนักงานปศุสัตว์จังวัดมุกดาหาร นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 พร้อมด้วยนางศิริรัตน์ ศิริมาศนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน ร่วมพิธีฯ
นายชูยศ เชาว์ศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า กรมปศุสัตว์ได้จัดทำโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระเมตตาต่อกรมปศุสัตว์

โดยมีกิจกรรมไถ่ชีวิตโค-กระบือ จำนวน 4,910 ตัว ทั้งประเทศ ซึ่งในส่วนของจังหวัดมุกดาหารได้รับ 56 ตัว และกิจกรรมการมอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือแก่เกษตรกร ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ โดยในส่วนของจังหวัดมุกดาหาร มีเกษตรกรไม่น้อยกว่า 100 ราย ที่ได้รับ
และปัจจุบัน จึงถือได้ว่าโครงการฯ สามารถแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกร โดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในการดำเนินงาน ประกอบกับมีการทำงานบูรณาการร่วมกันในพื้นที่อย่างเป็นระบบ สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มเกษตรกรและให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารโครงการฯ เพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง ตลอดจนมีการต่อยอดการใช้ประโยชน์ เช่น การใช้มูลสัตว์เป็นปุ๋ยในไร่นา การทำแก๊สชีวภาพ การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น เป็นต้น

สำหรับ โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป ร่วมบริจาคสัตว์และหรือเงินเข้าโครงการฯ โดยสามารถติดต่อขอบริจาคเงินได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหารและสำนักงานปสุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ ได้ในเวลาราชการ ที่บัญชีออมทรัพย์ ชื่อโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดมุกดาหาร หมายเลข 420-078373-8 ธนาคารกรุงไทย สาขามุกดาหาร เสร็จและแจ้งโทรสารให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหารได้ทราบ ที่หมายเลข 042-640-097 หรือถ้าจะบริจาคเป็นตัว โค ราคา ตัวละ 27,000 บาท กระบือ ราคาตัวละ 30,000 บาท

อนุศักดิ์ เสาวภา แสนวิเศษ /มุกดาหาร

Close