ตาก”กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาร่วมกับโรงเรียนร่มเกล้า”จัดกิจกรรมโครงการอบรมพัฒนาทักษะอาชีพนักเรียน”

ตาก.กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมกับ โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 จัดกิจกรรมโครงการอบรมพัฒนาทักษะอาชีพนักเรียน


“ทักษะดี มีอนาคต “กิจกรรม อาชีพช่างเสริมสวย ช่างตัดผม กิจกรรมอาชีพงานช่าง กิจกรรมการทำเบอเกอรี่ ลดความเลื่อมล้ำทางการศึกษา สนับสนุน ให้บุคคลได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลาประมาณ 09.00 น.
นายเอกณริน ไชยพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่มเกล้า2
เป็นประธานเปิดงาน
โครงการอบรมพัฒนาทักษะอาชีพนักเรียน
“ทักษะดี มีอนาคต ”
กิจกรรม อาชีพช่างเสริมสวย ช่างตัดผม กิจกรรมอาชีพงานช่าง กิจกรรมการทำเบอเกอรี่
ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์
ณ.ห้องประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
นางสาวกาญจน์ณัท แป้นปาน
หัวหน้าโครงการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
ตำแหน่ง ครู คศ.1
โรงเรียนบ้านร่มเกล้า2


กล่าวรายงานวัตถุประสงค์
ด้วยทางโรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 ได้รับจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลดความเลื่อมล้ำทางการศึกษา สนับสนุนให้บุคคลได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมสอดคล้องตามบริบท รวมทั้งเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ คือ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ มีทักษะอาชีพตามความสนใจและความถนัดให้แก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้และทักษะอาชีพไปใช้เป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพได้ในอนาคต มีเป้าหมายเชิงปริมาณ คือ นักเรียนในกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 409 คน มีโอกาสได้เรียนรู้ด้านทักษะอาชีพควบคู่ไปกับวิชาสามัญ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ที่จบการศึกษาภาคบังคับสามารถนำความรู้และทักษะอาชีพที่ได้รับไปพัฒนาตนเองให้สามารถประกอบอาชีพตามศักยภาพและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในชุมชนของตนอย่างมีความสุข มีเป้าหมายเชิงคุณภาพ คือ คือ นักเรียนในกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 409 คน ได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมทั้งด้านทักษะอาชีพ สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพและศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น

โดย.กิจกรรม งานเสริมสวย ตัดผมชาย ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางสาวกาญจน์ณัท แป้นปาน, นางสาวจุฬาพรรณ สิงห์ขวา, นายอภิวัฒน์ ยอดนิศามณี
กิจกรรมอาชีพงานช่าง ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นายทศพล แสงอ่อน
นายเอกณริน ไชยพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่มเกล้า2
กล่าวว่า ทางโรงเรียนใด้จัดกิจกกรรม
โครงการอบรมพัฒนาทักษะอาชีพนักเรียน
“ทักษะดี มีอนาคต

กิจกรรม อาชีพช่างเสริมสวย ช่างตัดผม กิจกรรมอาชีพงานช่าง กิจกรรมการทำเบอเกอรี่ ทางโรงเรียนใด้เล็งเห็น ความสำคัญในการพัฒนาเด็กๆของเราซึ่งมี 9 ชนเผ่า อยากให้เด็กๆ ได้ความรู้ ด้านการตัดผม และงานเชื่อม มีอาชีพ ได้ติดตัว หลังจบการศึกษาแล้ว
โครงการดังกล่าวได้รับงบประมาณจาก
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลดความเลื่อมล้ำทางการศึกษา โครงการดังกล่าวยังจัดต่อเนื่อง ในภาคเรียนต่อไป ให้เด็ก นักเรียนได้เรียนรู้ได้ประสบการณ์มากขึ้น เพื่อที่จะไปประกอบอาชีพได้จริงๆต่อไป

ชวลิต วิกุลชัยกิจ/รายงาน

Close