จังหวัดนครพนม”จัดพิธีวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”ประจำปี 2563

จังหวัดนครพนม ประกอบพิธี”วันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”ประจำปี 2563

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 ที่ศาลาประชาคมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม มอบหมายให้. นายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” ประจำปี 2563 ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ถวายพระราชสมัญญา “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และกำหนดให้วันที่ 2 มีนาคม ของทุกปีเป็น “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ”

ในการนี้ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อพสกนิกรปวงชนชาวไทย และเทิดพระเกียรติที่ทรงมีพระปรีชาสามารถด้านช่าง ในฐานะพระบิดาแห่งการช่างไทยรวมทั้งยังทรงให้ความสำคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงานของช่างไทยให้ได้มาตรฐานสากล โดยมีนายสุชัย พงศ์พัฒนพาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆในจังหวัดนครพนมร่วมพิธีจำนวนมาก และจัดให้มีนิทรรศการเทิดพระเกียรติที่ทรงมีพระปรีชาสามารถด้านช่าง ในฐานะพระบิดาแห่งการช่างไทย

ภาพ/ข่าว กวี ทุมประเสน เทพพนม บุญปก รายงาน

Close