สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังขราช สกลมหาสังฆปรินายก เสด็จทรงเปิดอาคาร วาสนการุญ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ (วาสนมหาเภร)อำเภอคลองหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังขราช สกลมหาสังฆปรินายก เสด็จทรงเปิดอาคาร “วาสนการุญ”โรงพยาบาลมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ (วาสนมหาเถร)อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


เมื่อเวลา 16:00 น.วันที่ 2 มีนาคม 2563 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังขราช สกลมหาสังฆปรินายก เสด็จทรงเปิดอาคาร “วาสนการุญ”โรงพยาบาลมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ (วาสนมหาเถร) ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมตรีและฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
เป็นผู้กล่าว ถวายรายงาน พร้อมด้วย นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการสังกีดกระทรวงสาธารณะสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถวายการต้อนรับ
โรงพยาบาลแห่งนี้ก่อกำเนิดขึ้นด้วยพระบารมีของเจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณในโอกามงคลสมัยที่ทรงเจริญ พระชนมายุ 7 รอบตรงกับวันที่ 2 มีนาคม 2525 คณะศิษยานุศิษย์ได้ร่วมกัน จัดสร้างโรงพยาบาลแห่งนี้ขึ้นเมื่อ 34 ปีล่วงแล้วเพื่อน้อมถวายเป็นพระกุศล สนองพระเดขพระคุณ ณ สถานที่อันเป็นพระชาติภูมิของพระองค์ เป็นโรงพยาบาลระดับอำเภอขนาด 30 เตียงบนนื้อที่ 34 ไร่เศษสังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้รับประทานนามว่า”โรงพยาบาลสมเด็จพระสังขราช(วาสนมหาเถระ)นครหลวง”


ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงเปิดโรงพยาบาล นับแต่นั้น เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ ได้ทรงมีพระเมตตาประทานพระอุปถัมภ์แก่กิจการของโรงพยาบาลมาโดยตลอด จนปัจจุบันกิจการของโรงพยาบาลอยู่ในพระอุปถัมภ์ของฝ่าพระบาทจวบจนบัดนี้
ในปีพุทธศักราช 2562 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช(วาสนมหาเถระ)
นครหลวงได้รับงบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุขจำนวน 93,700,000 บาท
(เก้าสิบสามล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) เพื่อก่อสร้างอาคารหลังใหม่ จำนวน 4 ชั้น
พื้นที่ใช้สอย 5,600 ตารางเมตร การนี้ ฝาพระบาททรงพระเมตตาโปรดให้นำ

ปัจจัยที่สาธุชนน้อมถวายเนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ 90 พรรษา เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 เป็นทุนทรัพย์เพื่อตกแต่งภายใน จัดซื้อครุภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์ สำหรับอาคารนี้จนแล้วเสร็จ อีกทั้งโปรดประทานนามอาคารแห่งใหม่ เป็นพระอนุสรณ์ถึงพระกรุณาคุณของสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณว่า”อาคารวาสนการุญ”
และในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาพระอัฐิ สมเด็จพระอริยวงศาดญาณ(วาสนมหาเถรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก
พระองค์ที่ 18 แห่งกรุงรัตน์สินทร์ พระราชอุปัธยาจารย์ในรัชกาลปัจจุบัน ขึ้นเป็น
“สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ” นับเป็นพระเกียรติยศพิเศษสูงสุด ยังความปลาบปลื้มมาสู่คณะศิษยานุศิษย์ผู้เคารพเลื่อมใสในพระองค์และประชาชนผู้ได้อาศัยพระบารมีเป็นที่พึ่งการนี้จึงได้เปลี่ยนนามโรงพยาบาลให้ตรงกับพระนามที่ทรงได้รับพระราชทานเฉลิมพระนามขึ้นใหม่ เป็น โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ (วาสนมหาเถร)เพื่อเป็นสวัสดิมงคลอันยิ่งใหญ่และเป็นพระอนุสรณ์ถึงเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ ผู้ทรงพระเดชพระคุณอันประเสริฐพระองค์นั้นสืบไป

สุขุม แก้วกุดั่น อยุธยา

Close