โครงการฝึกอบรมราษฏรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า”

ปราจีนบุรี โครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า

วันนี้ที่ 10 มีค.63 ที่อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคาร​ ต.วังตะเตียน อ.กบินทร์บุรี​ จ.ปราจีนบุรี นายวรพจน์​ แวสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานฝึกอบรมโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) โดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีนายธวัชชัย วิจิตรวงษ์ ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 เป็นผู้กล่าวรายงาน และเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโสฯ เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าและแขกผู้มีเกีรยติให้การต้อนรับ ปัญหาการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ตลอดจนการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อต้องการพื้นที่ไปใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรหรือริสอร์ทที่พักอาศัยทำให้ประเทศไทยต้องสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ไปเป็นจำนวนมาก จากเดิมพื้นที่ป่าไม้เมื่อปี พ.ศ.2504 มีจำนวน171 ล้านไร่หรือร้อยละ 53 ของพื้นประเทศ แต่ผลการสำรวจโดยดาวเทียม LANDSAT-5 เมื่อปี พ.ศ.5251 พื้นที่ป่าไม้เหลือร้อยละ 107 ล้านไร่หรือร้อยละ33.44 ของพื้นที่ประเทศ หากปล่อยให้สถานการณ์เช่นนี้ดำเนินต่อไปเรื่อยๆ จะเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่คาดหวังขึ้น อันส่งผลใฝกระทบต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตโดยตรงแต่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณและสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงตระหนักถึงปัญหาและทรงมีเมตตาธิคุณแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่องดังเช่นกระแสพระราชดำรัสที่ได้พระราชทานแก่ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า ณ ป่าดงใหญ่บ.สร้างถ่อนอก ต.สร้างถ่อนอก​ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ ในการเสด็จพระราชทานธง”พิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชาติ” เมื่อวันที่ 29 มิย.2538 ความตอนหนึ่งว่า “ข้าพเจ้าถือว่าวันนี้เป็นมิ่งมหามงคลที่ประเทษไทยได้มีประชาชนเป็นจำนวนมากที่อาสาที่จะปกป้องรักษาป่าในผืนแผ่นดินเราอันที่จริงการปฏิญาณรักษาป่านี้เป็นประโยชน์แก่พวกเราทุกๆคน และลูกหลานของเราในอนาคต เพราะเมืองไทยไม่มีแหล่งน้ำจืดที่ไหนเลยนอกจากป่า ป่าเป็นแหล่งน้ำจืดป๋าเป็นที่กักเก็บน้ำบริสุทธิ์สำหรับพวกเราได้ทำมาหากินได้บริโภคเพื่อว่าผืนแผ่นของเรานี้ จะได้เป็นผืนดินที่เป็นประโชยน์ให้ชีวิตของพวกเราอย่าง

แท้จริง”สอดคล้องกับแผนแม่บทการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) มอบหมายให้ กอ.รมน.กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดทำแผนแม่บทกำหนดเป้าหมายสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่9 ปจราจีนบุรี เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ดูแลพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 14 ป่าเนื้อที่ 4,402,062,50ไร่ ปัจจุบันพบปัญหาการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าอย่างต่อเนื่อง จึงจัดอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าขึ้น เพื่อเป็นกำลังอีกแรงที่จะช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ฯโดยมีผู้เข้าฝึกอบรม 4 ตำบล 11 หมู่บ้านจำนวน 100 คนมีกำหนดการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 10-13 มีค.63 นี้…

Close