นราธิวาส โครงการสามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

เปิดเผย วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เตรียมเปิดหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อรองรับการดำเนินโครงการสามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของรัฐบาล ครอบคลุมทั้งด้านการเกษตร การค้าชายแดน และการท่องเที่ยว

วันที่ 25 ก.พ.60 นายยุทธนา พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส กล่าวถึงบทบาทและหน้าที่ของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ในการขับเคลื่อนโครงการสามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ว่า มีทั้งการดำเนินการตามกรอบภารกิจและสภาวิทยาลัยชุมชนได้มอบหมายให้ดำเนินการ หลัก ๆ มีอยู่ 3 เรื่อง คือ เรื่องการเกษตร การท่องเที่ยว และการค้าชายแดน ส่วนตัวมองว่าพื้นที่ที่ถูกกำหนดขึ้นในจังหวัดนราธิวาส อยู่ที่อำเภอสุไหงโก-ลก แต่เรื่องของการค้าชายแดน สินค้าอะไรที่ไปค้าขายกับต่างประเทศได้ อำเภอรอบนอกก็คงมีส่วนร่วมได้ด้วย ที่จะนำสินค้าต่าง ๆ ไปขาย อาทิ การเกษตร โดยความพร้อมและศักยภาพของจังหวัดนราธิวาส ชุมชนผูกโยงวิถีชีวิตเกี่ยวเนื่องกับการเกษตร ทางวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จะนำในเรื่องของนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการเกษตรเน้นไปให้ความรู้ เพื่อเพิ่มผลผลิต ได้แก่ การปลูกกล้วยเชิงพาณิชย์ การปลูกผักสวนครัวภายใต้แนวคิดปลูกไว้กิน เหลือเผื่อขาย อีกเรื่องที่ต้องทำควบคู่กันคือการแปรรูป ซึ่งที่ดำเนินการเปิดสอนแล้วเป็นหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพลองกองเพื่อการส่งออก และอยู่ระหว่างการพัฒนาหลักสูตรแปรรูปมังคุด เพราะที่อื่นก็ทำ ตอนนี้ต้องหานวัตกรรมใหม่ ๆ ว่าที่นราธิวาสจะทำเป็นอะไร คาดว่าจะเปิดสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ทางด้านการท่องเที่ยว ถือเป็นนโยบายที่มองว่าเป็นยุทธศาสตร์หลักของจังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ประกอบกับมีสนามบินที่รองรับการเดินทาง ขณะนี้ทางวิทยาลันชุมชนนราธิวาส ได้เข้าไปดำเนินการในหลายชุมชน อาทิ ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน ได้จัดการอบรมผู้เกี่ยวข้องว่า จะทำอย่างไรให้แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่น่าสนใจเพิ่มมากขึ้น การแนะนำต้อนรับนักท่องเที่ยว การจัดที่พัก เป็นต้น นอกจากนี้ ได้เปิดหลักสูตรอนุปริญญา ด้านการท่องเที่ยว ซึ่งผู้เรียนจบจากวิทยาลัยชุมชนจะได้รับใบประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก์การท่องเที่ยว การเปิดหลักสูตรในลักษณะนี้ไม่ได้มีในสถาบันอุดมศึกษาทั่วไป มีเฉพาะที่วิทยาลัยชุมชนซึ่งได้รับการตอบรับการเปิดหลักสูตรจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและเปิดรับสมัครนักศึกษาแล้ว ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ รับจำนวนจำกัดเพียง 30 คน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.073-709817

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ

Close