ประจวบคีรีขันธ์”ปิดจุดผ่อนปรนพิเศษ”ด่านสิงขร”ตลอดแนวชายแดนชั่วคราว”

จ.ประจวบคีรีขันธ์สั่งปิดจุดผ่อนปรนพิเศษ”ด่านสิงขร” และช่องทางอื่นๆตลอดแนวชายแดนเป็นการชั่วคราว

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2563 ดร.พัลลภ สิงหเสนีผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สั่ง ปิด ด่าน สิงขร เพื่อป้องกันโรคคอบโควิด-19 เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม ถึงวันที่ 3 เมษายน 2563 ดร.นายพัลลภ สิงหเสนี ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านพม่า จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้มีการเชิญ รอง ผวจ.ปข. หัวหน้าฝ่ายทหาร นายก อบต.คลองวาฬ ผู้แทนสาธารณสุข ผู้แทนหน่วยงานที่ปฏิบัติงานที่ด่านสิงขร ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการฯ เข้าประชุมครั้งที่ 1/2563 พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้ปิดด่านสิงขร และช่องทางอื่นตลอดแนวชายแดนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นการชั่วคราว ระยะ 14 วัน โดย 1) ระงับการใช้ช่องทาง ณ จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร หมู่ที่ 6 ตำบลคลองวาฬ อ.เมือง ปข. 2) ระงับการเข้า – ออกของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ตลอดแนวชายแดนจังหวัด ทั้งนี้ตั้งแต่ วันที 21 มีนาคม – 3 เมษายน 2563 โดยจะให้ประชาชนฝ่ายไทยและฝ่ายพม่า ไปแลกเปลี่ยนสินค้า ค้าขาย ที่จุดเฉพาะที่ทหารกำหนดไว้ พร้อมมีการตรวจตราเข้มข้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา2019 และขอให้นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ชาวพม่า ชาวไทย ได้ทราบและร่วมปฏิบัติตนตามที่เจ้าหน้าที่ฯประจำด่านสิงขร แนะนำ นักท่องเที่ยวชาวพม่าขอให้เร่งรัดการเดินทางและกลับประเทศพม่าตามที่กำหนดไว้ ช่วงการปิดด่านสิงขร ชั่วคราวนี้ 14 วัน


พร้อมให้ ทุกหน่วยงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร ร่วมแรงร่วมใจกัน เพื่อทำความสะอาดพื้นที่ พ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อให้พื้นที่มีความสะอาด ปลอดภัย และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน
เป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันของ เจ้าหน้าที่ทหารจากหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ตม.ประจวบฯ(สิงขร)) เจ้าหน้าที่ตำรวจกองร้อยตระเวนชายแดนที่ 146 ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน ม.6 ต.คลองวาฬ และด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ (สิงขร) ด่านกักกันสัตว์ประจวบคีรีขันธ์ (สังกัดกรมปศุสัตว์) ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (สังกัดกรมประมง) เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจากอำเภอเมืองประจวบฯ ศุลกากรประจวบคีรีขันธ์(สังกัดกรมศุลกากร) เจ้าหน้าที่จากด่านตรวจสัตว์ป่าประจวบคีรีขันธ์ (cites) และหน่วยงานต่างๆ ที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่จุดนี้ทุกหน่วย พร้อมด้วยชาวบ้านในพื้นที่ ได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำความสะอาดพื้นที่ตั้งแต่จุดชายแดน ลงมาถึง บริเวณด่านศุลกากร และบริเวณอาคารสำนักงานของทุกหน่วยงาน

โดยกิจกรรมที่ทำในวันนี้ ได้แก่ พ่นยาฆ่าเชื้อ ดับกลิ่น ให้มีความสะอาดขึ้น สร้างความปลอดภัย และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน เป็นการปฏิบัติการด้านความสะอาด ซึ่งเป็นวันแรกของการระงับการใช้ช่องทาง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)


ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างดียิ่ง ทางเจ้าหน้าที่ขอขอบคุณในความร่วมมือด้วยดีของจากทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมแรงร่วมใจ และให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ(สิงขร)
และตลอดทั้งวันจนท.ทุกทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ให้การอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนของทั้งสองประเทศที่ยังตกค้างอยู่ได้เดินทางกลับประเทศของเอง รวมถึงการส่ง-ออกนำเข้าสินค้าที่ยังตกค้างจนหมดเรียบร้อยโดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีและเป็นที่พอใจของทุกภาคส่วน และให้เวลา 16.30 น.หลังจากการอำนวยความสะดวกต่างๆเรียบร้อยแล้วได้บูรณาการร่วมกันทำความสะอาดบริเวณจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร และบริเวณตลาดการค้าชายแดนด่านสิงขรเพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วย

พิสิษฐ์ รื่นเกษม /ข่าว/จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Close