สหกรณ์ราชบุรี”สอนทำเจลล้างมือ”ป้องกันโควิด-19”

ราชบุรี สหกรณ์ราชบุรีสอนทำเจลล้างมือป้องกันโรคโควิท 19

วันที่ 25 มี.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอภิชัย โพธิ์บัณฑิตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมด้วย นายโสรัจ ออไอศูรย์ ผู้ตรวจราชการกรมเขตตรวจราชการที่ 3, 4 ร่วมเปิดโครงการสหกรณ์ร่วมใจ ป้องกันภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิท- 19) จังหวัดราชบุรี โดยมีเภสัชกรหญิง วรลักษณ์ อันตกูล เภสัชกรชำนาญการพิเศษ มาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิท-19 และอ.ดร.ลักษมี หมื่นศรีธาราม มาสอนทำเจลแอลกอฮอลล้างมือ ให้กับสมาชิกสหกรณ์จำนวน 30 คน ที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

ทั้งนี้สืบเนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิท-19 ซึ่งองค์การอนามัยโลกได้รายงานการแพร่เชื้อของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิท-19 พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิท-19 ในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย ประกอบกับองค์การอนามัยโลกได้ประกาศการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิท-19 เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ เพื่อให้รัฐบาลทั่วโลกเพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ดังนั้นทางสำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่มของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพสังกัดสหกรณ์ จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อส่งเสริมการร่วมมือกันป้องกันเชื้อไวรัสโควิท-19 โดยจัดกิจกรรมให้ทำเจลแอลกอฮอลล้างมือ และการทำหน้ากากอนามัยชนิดผ้า 2 ชั้น ให้กับสมาชิกสหกรณ์ ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป

นายอภิชัย กล่าวว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่ทางสำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรีร่วมกับขบวนการสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดราชบุรี ได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นชื่อว่าโครงการสหกรณ์ร่วมใจการป้องกันภัยการติดโรคโควิด 19 โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานสหกรณ์จังหวัดและสหกรณ์ต่างๆในจังหวัดราชบุรี โดยไม่ได้ใช้งบประมาณจากทางภาครัฐเลย สหกรณ์ได้ร่วมสมทบเป็นเงินบริจาคเพื่อซื้อวัสดุในการอบรม ในหลักสูตรที่ทางสำนักงานได้จัดก็จะมีแยกย่อยเป็น2กิจกรรม กิจกรรมแรกเป็นกิจกรรมในเรื่องของการทำหน้ากากจากผ้า และก็เป็นการทำเจลแอลกอฮอล์ซึ่งใช้ในการล้างมือ โดยสหกรณ์ต่างๆก็จะมีมาตรการในเรื่องของการคัดกรองสมาชิกหรือผู้ที่มาติดต่อที่สหกรณ์ จะเห็นได้ว่าเราจะมีการตรวจวัดอุณหภูมิ และมีการใช้เจลทำความสะอาดมือ และการใส่หน้ากากก่อนที่จะได้เข้าร่วมอบรม หรือเข้าติดต่อที่สหกรณ์ต่างๆ โครงการนี้ทำเพื่อที่จะให้สมาชิกได้รู้จักการทำหน้ากากผ้ารวมทั้งทำเจล เพราะว่าทั้งสองอย่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างหายาก ในท้องตลาดตอนนี้ ไม่สามารถที่จะหาได้และอาจมีราคาแพงถ้าไปซื้อที่สำเร็จ จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อประโยชน์ต่อตัวสมาชิกเอง ในขณะเดียวกันก็เป็นประโยชน์กับองค์กร ก็คือสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรด้วย วันนี้ก็เป้าหมายเราตั้งไว้ที่30ท่านด้วยกัน ในการทำเจล และก็อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงก็จะมาสอนถึงการทำเจลแอลกอฮอล์ จากวัตถุดิบที่เราได้จัดหามา จะให้มีการสอนและก็ทำเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการที่จะให้สมาชิกไปทำเองที่บ้านหรือไปทำที่สหกรณ์ตรงนี้ก็จะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย ถือเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์และเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างมา

สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี

Close