“เกษตรฯ”ยำ้”งานบริการช่วงโควิดยังเดินหน้าเต็มสูบ”

เกษตรฯ ย้ำงานบริการช่วงโควิดยังเดินหน้าเต็มสูบ ฟิตจัดปรับระบบใหม่ ค้นหาข้อมูลง่าย  ใช้บริการสะดวก

กรมวิชาการเกษตร  เปิดก๊อก 2  รุดปรับระบบใหม่  ใช้บริการง่ายขึ้น ทั้งค้นหาข้อมูลงานบริการ  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มผ่านช่องทางเฉพาะกิจwww.doa.go.th/covid-19  ทั้งงานบริการออกใบรับรอง  ขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ  ตรวจรับรอง  ออกใบอนุญาต  ย้ำพร้อมให้บริการเต็มที่อย่างมีประสิทธิภาพแม้ในสถานการณ์ไม่ปกติ

นางสาวเสริมสุข  สลักเพ็ชร์  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  เปิดเผยว่า  จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019″ หรือ “โรคโควิด-19” ในประเทศไทย  กรมวิชาการเกษตรได้จัดทำมาตรการเพื่อรองรับงานให้บริการประชาชนตามภารกิจของกรมวิชาการเกษตร  ซึ่งมีงานที่ต้องให้บริการประชาชนที่เกี่ยวข้องจำนวนถึง 28 งานบริการ ได้แก่ งานออกใบรับรอง  ออกใบอนุญาต  ขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ  ตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืชและพืชอินทรีย์   ตรวจประเมินโรงงานผลิตสินค้าพืช   ตรวจสอบพืชและสินค้าดัดแปลงพันธุกรรม   ตรวจวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดพันธุ์   การจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ และท่อนพันธุ์   

การให้บริการในช่วงเวลาปกติ  มีหลายขั้นตอนที่ผู้รับบริการจะต้องเดินทางมาติดต่อด้วยตนเอง  ดังนั้นในช่วงสถานการณ์ดังกล่าวที่ต้องเว้นระยะห่างระหว่างกันเพื่อหลีกเลี่ยงและลดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างพนักงานเจ้าหน้าที่และประชาชนที่มาขอรับบริการ   กรมวิชาการเกษตรได้จัดทำระบบการให้บริการผ่านเว็บไซต์  www.doa.go.th มาตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม  2563  โดยผู้รับบริการสามารถเข้าไปดูรายละเอียดและปฏิบัติตามขั้นตอนการเข้ารับบริการได้เอง  โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่สำนักงาน   เช่น การให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารคำขอต่างๆ  และกรอกแบบฟอร์มหรือยื่นคำขอผ่านทางอีเมลหรือโทรสาร  โดยหากผ่านการตรวจสอบแล้วมีความครบถ้วนสมบูรณ์  เจ้าหน้าที่จึงจะแจ้งกลับทางอีเมลหรือโทรศัพท์นัดหมายวันเวลาให้ผู้รับบริการมารับหนังสือสำคัญฉบับจริงต่อไป  

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  กล่าวว่า  อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนโดยเฉพาะรายใหม่ที่ต้องการใช้บริการงานบริการต่างๆ ของกรมวิชาการเกษตรซึ่งมีอยู่ถึง 28 งานให้สามารถเข้าไปค้นหาข้อมูลประเภทงานบริการและทราบถึงขั้นตอนการให้บริการที่ปฏิบัติด้วยตนเองได้ง่ายขึ้น  กรมวิชาการเกษตรจึงได้ปรับระบบใหม่โดยผู้ใช้บริการสามารถเข้าไปรับการบริการได้ที่ช่องทางเฉพาะกิจ www.doa.go.th/covid-19  ซึ่งจะจัดแยกงานบริการไว้เป็นหมวดหมู่ตามประเภทของงาน  และตามชื่อหน่วยงานที่ให้บริการ  โดยทุกขั้นตอนมีคำอธิบายที่เข้าใจง่าย  และหากมีปัญหาในขั้นตอนใดก็สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ตามช่องทางการสื่อสารที่แจ้งไว้ได้

แม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติแต่ขอให้ประชาชนที่ต้องการรับบริการจากกรมวิชาการเกษตรเชื่อมั่นว่าจะได้รับการบริการอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ  โดยไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ใช้บริการหรือกระทบน้อยที่สุดจนกว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติ  ทั้งนี้ผู้ที่ต้องการติดต่อขอรับบริการในด้านต่างๆ ของกรมวิชาการเกษตร  สามารถใช้บริการได้ที่ช่องทางเฉพาะกิจ  www.doa.go.th/covid-19   ซึ่งกรมได้พยายามที่จะสื่อสารขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆ ให้ผู้ใช้บริการเข้าใจได้ง่ายและปฏิบัติได้เองโดยไม่ยุ่งยาก  เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ขอรับการบริการให้มากที่สุด” อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าว 

Close