ผวจ.กาญจนบุรี”ประกาศผ่อนคลายให้ผู้ประกอบการธุรกิจ โรงแรม รีสอร์ท เปิดบริการได้

กาญจนบุรี ผวจ.กาญจน์ ประกาศผ่อนคลายให้ผู้ประกอบการธุรกิจ โรงแรม รีสอร์ท สามารถเปิดให้บริการได้ แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการคัดกรองของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

 

วันนี้ 9 พ.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกาญจนบุรี ได้ออกประกาศคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 1956/2563 เรื่อง มาตรการผ่อนคลายการป้องกันการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (CORONAVIRUS DISEASE 2019 โควิด – 19) ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ใจความว่า ตามที่จังหวัดกาญจนบุรีมีคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 1302/2563 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรื่องการบังคับตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ดังนี้
ข้อ 1 ให้ผู้ประกอบการที่มีผู้มาพักแรม หรือเช้าที่พักโดยต่อเนื่องระยะยาว ดำเนินการต่อไปตามควรแก่การระงับการสูญเสียของกิจการ ทั้งนี้ ให้มีการปฏิบัติตามมาตรการและข้อปฏิบัติด้านสุขอนามัยในเรื่องการคัดกรองผู้ติดเชื้อ การล้างมือ การสวมหน้ากากอนามัย หรือหลักการของ Social Distancing ที่ชัดเจน
ข้อ 2 ให้ศูนย์บริการโทรศัพท์มือถือหรือระบบสื่อสารในห้างสรรถสินค้าเปิดให้บริการประชาชนได้โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการการคัดกรองของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

และคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 1683/2563 ลงวันที่ 20 เมษายน 2563 เรื่องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี โดยกำหนดให้คำสั่งมีผลสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2563 และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรีที่ 1870/2563 เรื่องขยายระยะเวลาคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ให้คำสั่งที่มีผลสิ้นสุดเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 ขยายระยะเวลา ออกไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง นั้น

บัดนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (CORONAVIRUS DISEASE 2019 โควิด-19) ลดลง จึงอาศัยอำนาจความในมาตรา 35(1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2548 ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะผู้กำกับการบริหาราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกาญจนบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติต่อจังหวัดกาญจนบุรี และข้อกำหนดออกความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 ข้อ 7 (1) เพื่อเป็นการบรรเทาและผ่อนคลายผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและการให้บริการประชาชนจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

จึงขอยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 1302/2562 เฉพาะ ข้อ 1 โดยให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม และรีสอร์ท รวมถึงสถานที่ที่มีลักษณะคล้ายกันที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหนักงานเปิดให้บริการได้ตามปกติ และให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิ 19 ทั้งนี้ การให้บริการภายใน Coffee Shop หรือร้านอาหารจะต้องให้ริการสำหรับแขกผู้มาเข้าพักเท่านั้น และต้องมีมาตรการกำหนดให้การบริการด้านการประชุมสัมมนา งานเลี้ยง หรือกิจกรรมที่มีลักษณะคล้ายกัน ต้องมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนไม่เกิน 50 คน และควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด หรือลดเวลาในการทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็น โดยหลีกเลี่ยงการสัมผัสระหว่างกัน ทั้งนี้ให้ดำเนินการตามมาตรการ ข้อปฏิบัติด้านสุขอนามัยในเรื่องการคัดกรอง ผู้ติดเชื้อ การล้างมือ การสวมหน้ากากอนามัย หรือหลักการของ Social Distancing โดยเคร่งครัด

อนึ่งผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรจะมีความผิดตามมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 หรือทั้งจำทั้งปรับ

ปรีชา ไหลวารินทร์ / กาญจนบุรี

Close