วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม”พร้อมคณะลงพื้นที่ชุมชนคุณธรรมเทศบาลเมืองไร่ขิง”(เกาะลัดอีแท่น)

วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2563   นางฐิติรัตน์  เค้าภูไทย  วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม พร้อมคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่  ลงพื้นที่ชุมชนคุณธรรมเทศบาลเมืองไร่ขิง (เกาะลัดอีแท่น) ซึ่งได้มีการผนึกกำลังระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน/ราชการ (บวร)  ในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้บูรณาการร่วมกับวัดไร่ขิง (พระอารามหลวง)        

 

 โดยมีพระเทพศาสนาภิบาล เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) ซึ่งอยู่ในพื้นที่ชุมชนคุณธรรมในจังหวัดนครปฐม และนายลือยศ บรรพกาญจน์  รองนายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง ร่วมกันลงพื้นที่ในการทำโครงการพัฒนาต่อยอด    ทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน (บวร On Tour)              ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร

 

โดยเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ          ในท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง ประชาชนอยู่ดีกินดี มีความสุข และคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการฟื้นฟู และสร้างโอกาส สร้างอาชีพ และรายได้ให้แก่ประชาชน โดยนำทุนทางวัฒนธรรม        มาต่อยอดเพื่อให้เกิดมูลค่า และคุณค่าอย่างสร้างสรรค์ และยั่งยืนต่อไป

 

​​​​​​​​นางสาวชนิดา  พรหมผลิน

​​​​​​​​ผู้สื่อข่าวนิวรีพอร์ต นครปฐมอินไซด์

​​​​​​​​รายงาน

 

 

Close