อยุธยา”น้อมรำลึกจัดพิธีไถกลบต้นปอเทือง

อยุธยา น้อมรำลึกจัดพิธีไถกลบต้นปอเทืองในแปลงนาส่วนพระองค์พ่อหลวง ร.9 เนื่องในวันครบรอบ 8 ปี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับเกษตรจังหวัดอยุธยา จัดพิธีไถกลบต้นปอเทืองในแปลงนาส่วนพระองค์ เพื่อน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินทุ่งมะขามหย่อง เนื่องในวันครบรอบ 8 ปี

เวลา 11.00 น. วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 นายภาณุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานพิธีไถกลบต้นปอเทืองในแปลงนาส่วนพระองค์ เป็นปฐมฤกษ์ พร้อมด้วย นางพิศมัย เลิศอิทธิบาท ประชาสัมพันธ์จังหวัดฯ นายบดินทร์ เกษมศานติ์ นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธี โดยมี นายสุรสีห์ เรือนทอง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รายงานผลการดำเนินงานแปลงนาส่วนพระองค์ หลังจากนั้น ได้พบปะหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ ณ บริเวณแปลงนาส่วนพระองค์ (ทุ่มมะขามหย่อง) ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ขณะนี้ เรายืนอยู่ที่แปลงนาพระราชทาน มีเนื้อที่ประมาณ 7 ไร่เศษ เป็นที่ดินที่ชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมใจกันซื้อแล้วนำทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 ดังนั้นในวันที่ 25 พฤษภาคม ของทุกปี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงเสด็จทุ่งมะขามหย่อง ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมแบบนี้ทุกปี สำหรับปีนี้เนื่องจากเกิดสถานการณ์ระบาดของโรค COVID-19 จึงจัดพิธีแบบจำกัดประชาชนที่เข้าร่วมพิธี แต่ก็ยังคงสาระสำคัญก็คืองานเกษตร การส่งเสริมให้ประชาชนที่ทำนาได้มีการทำนาด้วยวิธีการที่ลดต้นทุนในการผลิต มีการฟื้นฟูบำรุงดินที่ถูกต้อง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมดินไว้สำหรับการปลูกข้าวในเดือนสิงหาคม ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวที่ได้รับทราบว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงรับสั่งกับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในขณะนั้นว่า อยากให้คนอยุธยาได้รักษาพันธุ์ข้าวพื้นเมือง ก็คือ พันธุ์อยุธยา1 ก็จะทำการปลูกในแปลงนาแห่งนี้
โดยตั้งใจว่าปลูกในวันที่ 12 สิงหาคม เพื่อจะไปเกี่ยววันที่ 5 ธันวาคม ดังคำที่ว่า “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” เป็นการรักษาและส่งเสริมวิธีการทำการเกษตรที่ถูกต้อง ต้องมีการฟื้นฟูบำรุงดิน การส่งเสริมวิธีหนึ่งก็คือ การปลูกพืชบำรุงดิน ก็คือ ปอเทือง การปลูกบำรุงดินให้สมบูรณ์เตรียมไว้สำหรับการปลูกพันธุ์ที่ต้องการรักษาพันธุ์ข้าวพื้นเมืองของชาวอยุธยา อันนี้เป็นสิ่งที่ชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งใจทำเพื่อทูลเกล้าทูกกระหม่อม และรักษาแนวทางการทำการเกษตรที่ถูกต้องต่อไป

สุขุม แก้วกุดั่น อยุธยา

Close