กรมการศาสนา”กระทรวงวัฒนธรรม ประกาศผลการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ ต่อพระพุทธศาสนา

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ประกาศผลการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ ต่อพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. 2563

 

ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมได้มีคำสั่งที่ 297/2562 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ ต่อพระพุทธศาสนาที่สมควรได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ ประกาศเกียรติคุณให้ทราบโดยแพร่หลาย และเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นได้ยึดถือไปเป็นแนวทางปฏิบัติสืบไป เพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร ซึ่งจังหวัดนครปฐมได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2563 ดังนี้
​​ประเภทส่งเสริมการปฏิบัติธรรม
– พระครูโกวิทสุตการ วัดโคกเขมา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
ประเภทสงเคราะห์ประชาชนและส่งเสริมการพัฒนาชุมชน โดยใช้หลักธรรม ทางพระพุทธศาสนา (สาขาสงเคราะห์ประชาชนและชุมชน)
– พระครูปลัด มานะ ปญฺญาทีโป วัดคลองคูเมือง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
​​รางวัลเสาเสมาธรรมจักร เป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดที่คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือก ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา พิจารณามอบให้แก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เพื่อส่งเสริมยกย่องคุณความดีและประกาศเกียรติคุณ แด่บุคคล องค์กร และหน่วยงาน ที่บำเพ็ญประโยชน์ ต่อพระพุทธศาสนา ให้ปรากฏแก่พุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สังคม และเยาวชน ของชาติ เป็นเกียรติ เป็นกำลังใจในการเผยแพร่พระพุทธศาสนา ซึ่งผ่านการเสนอชื่อ การพิจารณาคัดเลือกกลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการ การอนุมัติจากคณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกในโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร พร้อมด้วยการประกาศเกียรติคุณอย่างแพร่หลาย เพื่อเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นได้ยึดถือเป็นแนวทาง ปฏิบัติสืบต่อไป
​​
นางสาวชนิดา พรหมผลิน
​​​​​​​​ผู้สื่อข่าวนิวส์รีพอร์ต นครปฐมอินไซด์
​​​​​​​​รายงาน

Close