สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี”มอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงาน

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี มอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

นางพลาพร รัตนปริคณน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี มอบเงินตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อช่วยเหลือหรืออุดหนุนกิจการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานฯ ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ข้อที่ 7 กำหนดให้ใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อช่วยเหลือหรืออุดหนุนแก่สถานประกอบกิจการที่ดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน มาตรา 29 วรรคสอง ได้แก่ จัดให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หรือส่งลูกจ้างเข้ารับการทดสอบและผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ หรือลูกจ้างผ่านการรับรองความรู้ความสามารถ ในปี 2562 เกินกว่าร้อยละ 70 ของลูกจ้างเฉลี่ยทั้งหมดในรอบปีมีสิทธิขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนสองร้อยบาท ต่อลูกจ้างหนึ่งคน และคำสั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ 1155/2560 เรื่องมอบอำนาจการดำเนินงานด้านการให้กู้ยืม และการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อช่วยเหลือหรืออุดหนุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ข้อ 2 (5) มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในการพิจารณาอนุมัติคำขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนและจ่ายเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนให้แก่ผู้ยื่นคำขอ นั้น

ซึ่งกลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ตรวจสอบแบบคำขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานและเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นถูกต้องครบถ้วน จึงอนุมัติเบิกเงินช่วยเหลือ หรืออุดหนุนจากเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นเงินทั้งสิ้น 93,600 บาท (เก้าหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) ให้แก่สถานประกอบกิจการ จำนวน 6 แห่ง ประกอบด้วยบริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลสุพรรณบุรี จำกัด ได้รับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน เป็นเงิน 18,400 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) บริษัท สปริงคิทเช่น จำกัด ได้รับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน เป็นเงิน 43,800 บาท (สี่หมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) บริษัท ดำรงศิลป์ ซัพพลายส์ จำกัด ได้รับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน เป็นเงิน 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) บริษัท คิงเบล โปรดิวเซอร์ จำกัด ได้รับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน เป็นเงิน 2,800 บาท (สองพันแปดร้อยบาทถ้วน) บริษัท พรชัยการแพทย์ จำกัด ได้รับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน เป็นเงิน 6,800 บาท (หกพันแปดร้อยบาทถ้วน) บริษัท น้ำตาลรีไฟน์ชัยมงคล จำกัด ได้รับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน เป็นเงิน 9,800 บาท (เก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยผู้แทนจากบริษัท ฯ เข้ารับมอบ ณ ห้องประชุมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี

 

สาวกระถิน / ทีมข่าวสุพรรณบุรี รายงาน

Close