ที่ปรึกษาฯ สพฐ.ลงพื้นที่กระบี่

ที่ปรึกษาฯ สพฐ.ลงพื้นที่กระบี่ ติดตามความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน และตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 โรงเรียนบ้านเกาะกลาง

นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ เพื่อติดตามความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน และตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ของโรงเรียนบ้านเกาะกลาง อำเภอเมืองกระบี่ รวมทั้งได้ลงไปดูบรรยากาศการเรียนทางไกลของนักเรียนที่บ้านของเด็กหญิงพีชญา บัวขำ อายุ 8 ปี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และเด็กหญิงวีรยา บัวขำ อายุ 10 ปี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยมีนายสายัณห์ ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากระบี่ นายอดิศร แก้วเซ่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษาจังหวัดกระบี่ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ผู้อำนวยการโรงเรียนในเครือข่าย คณะครู ผู้ปกครอง ร่วมให้การต้อนรับ

จากการลงพื้นที่พบว่าโรงเรียนบ้านเกาะกลางมีความพร้อมเปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้ และนักเรียนทั้ง 2 คนเรียนผ่านทางทีวี นักเรียนมีความสนใจ กระตือรือร้นต่อการเรียน โดยมีผู้ปกครองซึ่งเป็นยาย คอยช่วยเหลือสนับสนุนให้ความสนใจในการเรียนของนักเรียน แต่ผู้ปกครองยังขาดความรู้ความเข้าใจในบทเรียน ครูต้องคอยให้คำแนะนำ และยังมีนักเรียนคนอื่นๆ ที่บ้านไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ตและไม่มีอุปกรณ์ในการรับชม มาร่วมเรียนด้วย เนื่องจากโรงเรียนบ้านเกาะกลางเป็นพื้นที่เกาะ บ้านของนักเรียนอยู่ใกล้โรงเรียน ทำให้ครูสามารถดูแลเด็กได้อย่างทั่วถึง และยังใช้กลุ่มไลน์ในการติดต่อพูดคุยกับผู้ปกครองอีกด้วย พร้อมได้พูดคุยสอบถามถึงปัญหาและได้ให้กำลังใจคณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน

ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านเกาะกลาง เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่บนเกาะ หมู่ที่ 1 ตำบลคลองประสงค์ อำเภอเมืองกระบี่ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนจำนวนกว่า 250 คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 19 คน มีนางกนกน้อย มานะจิตต์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ประกอบอาชีพประมง พ่อแม่ของนักเรียนต้องออกไปทำงานในเมือง ทำให้นักเรียนอยู่กับปู่ย่าตายาย แต่ทุกคนอยู่ร่วมกันแบบ บรม คือ บ้าน โรงเรียน มีมัสยิดเป็นจุดศูนย์รวมใจของทุกคนในหมู่บ้าน และทุกคนมีความร่วมมือ ร่วมใจ ในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนเป็นอย่างดียิ่ง

กระบี่///ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน

Close