สสจ.นครพนม”รายงานสถานการณ์โควิด”ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ ผู้ถูกกักกันเฝ้าระวังไม่พบเชื้อ

สสจ.นครพนม รายงานสถานการณ์โควิด
ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ ผลตรวจผู้กักกัน ‘ไม่พบเชื้อ

 

วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. นายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม มอบหมายนางสาวรัชนี เต็มอุดม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนครพนม (ศปก.นพ.) ครั้งที่ 131/2563 เพื่อรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนครพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่)

นางสาวรัชนี เต็มอุดม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม รายงานให้ที่ประชุมทราบสถานการณ์ภาพรวมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก(ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 17.00 น.) มีผู้ป่วยติดเชื้อรวม 9,187,861 คน อาการรุนแรง 57,888 คน รักษาหายแล้ว 4,937,251 คน เสียชีวิตรวม 474,339 คน สถานการณ์ภาพรวมในประเทศไทย ผู้ป่วยรายใหม่ 5 คน (ติดเชื้อในประเทศ 0 คน สถานที่เฝ้าระวังที่รัฐจัดให้ 5 คน) ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,156 คน (ติดเชื้อในประเทศ 2,444 คน สถานที่เฝ้าระวังที่รัฐจัดให้ 219 คน) หายป่วยแล้ว 3,023 คน (ผู้ป่วยรักษาอยู่ 75 คน เสียชีวิต 58 คน ประวัติเสี่ยง ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ และเข้า State Quarantine จากอียิปต์ 2 ราย และกาตาร์ 3 ราย จำนวนผู้ป่วยยืนยันจำแนกตามพื้นที่รักษา กรุงเทพมหานครและนนทบุรี 1,757 ราย ภาคเหนือ 95 ราย ภาคกลาง 449 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 111 ราย และภาคใต้ 744 ราย

 

สำหรับสถานการณ์ COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดนครพนม (ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.) ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 “COVID-19″ รายใหม่ 0 ราย ยอดสะสม 2 ราย ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Patient under investigation: PUI) รายใหม่ 0 ราย สะสม 152 ราย คงเหลือติดตามต่อเนื่อง 3 ราย (รอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ 1 ราย) ข้อมูลผู้กักกันในสถานที่ที่จังหวัดจัดให้ (Local Quarantine) รายใหม่ 0 ราย ยอดสะสม 109 ราย คงเหลือติดตาม 16 ราย วันสิ้นสุดการติดตามวันที่ 5 กรกฎาคม 2563 ส่วนข้อมูลการเก็บตัวอย่างส่งตรวจผู้กักกัน (Local Quarantine: สปป.ลาว) ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 23 มิถุนายน 2563 ไม่พบเชื้อ (สะสม) 54 ราย รอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ 0 ราย

หมายเหตุ : กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย องค์การอนามัยโลกประจําประเทศไทย (WHO Thailand) องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติประจําประเทศไทย (UNICEF) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และผู้เชี่ยวชาญจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้บูรณาการและร่วมกันพัฒนา “คู่มือการปฏิบัติสําหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19” เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสําหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างต่อเนื่องโดยเน้นความสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและเอื้ออํานวยให้เกิดการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษาสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัย สามารถดาวน์โหลด “คู่มือการปฏิบัติสําหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19” ได้ที่ : https://multimedia.anamai.moph.go.th/associates/educational-manual-covid19/?fbclid=IwAR1JJ3YouwFxywaQ8wY
g7u3S6Bj6ufH6EqOh9vlA0l7hS1_sAi5OqIlVfDE

ภาพ/ข่าว ปัญญา สสจ. เทพพนม รายงาน

Close