ผนึกกำลัง”นิเทศศาสตร์ นิติศาสตร์ มรภ.รำไพฯจัดการความรู้ (KM)

 

 

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 คณะนิเทศศาสตร์ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเริญ คังคะศรี และ อาจารย์ ดร.อุลิช ดิษฐปราณีต จัดโครงการ การจัดการความรู้ (KM) โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถและมีการประยุกต์ให้เข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ พัฒนางานวิจัยเพื่อชุมชนท้องถิ่น ซึ่งได้รับเกียรติจาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ท่านรองศาสตราจารย์ พอพันธ์ สุทธิวัฒนะ เป็นประธานในการเปิดโครงการ จัด ณ ลานชงโค อาคารบรรณราชคนรินทร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

 

การจัดงานในครั้งนี้ มีการบรรยายองค์ความรู้ ด้านการศึกษาไทยตามพระบรมราโชบายในหลวงรัชการที่ 10 โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก และ ด้านการผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี โดย รองศาสตราจารย์ ปรีชา พันธุ์แน่น ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก เป็นการ จัดการความรู้เพื่อพัฒนาการผลิตบัณฑิตและงานวิจัย ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อพัฒนาท้องถิ่นชุมชน ตามพระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10
//สุปราณี แก้วหุง /จันทบุรี

Close