ราชบุรี”พล.อ.ฉัตรชัย”ตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้เพาะเห็ดหูหนู

ราชบุรี – พล.อ.ฉัตรชัย” ตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เพาะเห็ดหูหนู

คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ตรวจเยี่ยมและศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เพาะเห็ดหูหนู บ้านเชิงสะพานราชบุรี

 

เมื่อเวลา 16.30 น. 25 มิ.ย.63 พลเอกฉัตรชัย สาริกัลป์ยะ ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา พร้อมคณะตรวจเยี่ยมและศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เพาะเห็ดหูหนู บ้านเชิงสะพานราชบุรี โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ราชบุรี และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้ผวจ.ราชบุรี ได้บรรยายสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลที่ผ่านมา รวม ทั้งได้กล่าวถึงจุดแข็งของจ.ราชบุรี เป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ ทั้งพืชผลทางการเกษตรและปศุสัตว์ อาทิ การปลูกข้าว อ้อย มันสำปะหลัง สับปะรด มะพร้าวน้ำหอม สุกร แพะ กุ้งก้ามกราม และปลาสวยงาม

ส่วนการพัฒนาการเกษตรสีเขียวครบวงจร และเมืองอาหารคุณภาพที่เติบโตอย่างมั่นคง จึงเป็นประเด็นยุทธศาสตร์หนึ่งในการพัฒนาจังหวัด โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาเกษตรกรให้เป็นมืออาชีพ พัฒนามาตรฐานการผลิตให้เป็นสินค้าเกษตรปลอดภัย ยกระดับสินค้าเกษตร และขยายช่องทางการตลาด ในลักษณะตลาดนำการผลิต รวมทั้งใช้ระบบสหกรณ์การเกษตรมีตลาดซื้อ -ขายสินค้าเกษตรที่รองรับสินค้าเกษตรได้ตลอดปี มีศูนย์เรียนรู้การตลาดสินค้าเกษตร คือตลาดเกษตรกร ที่เป็นแหล่งให้เกษตรกรที่ผลิตสินค้าคุณภาพออกมาจำหน่ายสู่ผู้บริโภคโดยตรง

 

สำหรับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เพาะเห็ดหูหนูบ้านเชิงสะพานราชบุรี ที่คณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา มาตรวจเยี่ยมและศึกษาดูงานในครั้งนี้ เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดหูหนู บนเชิงสะพาน ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี ได้ดำเนินกิจกรรมการมผลิตก้อนเชื้อเห็ดหูหนูอย่างต่อเนื่อง เพื่อจำหน่ายให้กับสมาชิกกลุ่มในราคาสมาชิกและจำหน่ายให้ลูกค้าในพื้นที่ใกล้เคียง โดยกิจการของกลุ่มเจริญก้าวหน้าดีขึ้น ซึ่งมีสมาชิกเพิ่มขึ้น มีเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มมากขึ้น วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดหูหนูชุมชน บ้านเชิงสะพานราชบุรี มีส่วนสำคัญในการสร้างรายได้ สร้างอาชีพ และสามารถทำให้สมาชิกกลุ่มหลุดพ้นจากภาวะหนี้สินได้โดยมีจุดเด่นและจุดแข็งของกลุ่มคือ มีผู้นำที่เข็มแข็ง เป็นที่ยอมรับของคนในกลุ่ม สร้างงาน สร้างอาชีพ ให้กับคนในชุมชน เพราะใช้แรงงานจากคนในชุมชน คุณภาพของผลผลิตได้รับมาตรฐานการรับรอง GAP กลุ่มมีเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารจัดการกลุ่ม และที่สำคัญอย่างยิ่งสมาชิกให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมของกลุ่มด้วยความสามัคคี

สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี

Close