เร่งพัฒนาทักษะแรงงาน ภาคอุตสาหกรรม หลังคลายล็อคโควิด”

นครปฐม เร่งพัฒนาทักษะแรงงานภาคอุตสาหกรรมหลังคลายล็อคโควิด

เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.2563 จังหวัดนครปฐม โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ให้แก่ หัวหน้างาน พนักงาน ผู้ประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 23 คน ในสาขา “ผู้ควบคุมรถยกสินค้า (Forklift) ขนาดไม่เกิน 10 ตัน” เพื่อให้สามารถทำงานด้านโลจีสติกส์ การขนส่ง สินค้าตลอดจนการจัดเก็บสินค้าอย่างมืออาชีพ

นายสรรชัย ชอบพิมาย ผู้อำนายสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐมกล่าวว่า ภายหลังมีการคลายล็อคสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จังหวัดนครปฐมได้มอบให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานทุกหน่วย เร่งให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูด้านอาชีพแก่พนักงานในสถานประกอบกิจการ ผู้ถูกเลิกจ้าง ว่างงานตลอดจนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19

ในส่วนของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม มีการพัฒนาทักษะอาชีพทั้งด้าน Hard Skill และ Soft Skill โดยมีการจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือ การประเมินความรู้ความสามารถ (License) และการจัดฝึกอาชีพที่เป็นความต้องการเร่งด่วนของภาคอุตสาหกรรม/บริการ ใช้เวลาฝึก/ทดสอบ/ประเมิน 1-5 วัน และที่สำคัญเป็นการพัฒนากำลังแรงงานรูปแบบรองรับการดำเนินชีวิตแบบใหม่ (New Normal) เพื่อให้สามารถนำทักษะไปสร้างโอกาสประกอบอาชีพ สร้างรายได้หรือพัฒนาการทำงาน

โดยหลักสูตรที่ฝึกอบรม ทดสอบมาตรฐานฝีมือ การประเมินความรู้ฯ (License) มีหลากหลาย เช่น ช่างไฟฟ้าในอาคาร ช่างเครื่องปรับอากาศ ช่างไม้เครื่องเรือน ช่างเชื่อม เขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ พนักงานขับรถยกสินค้า (Forklift) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เทคนิคการสอนงาน บาร์เทนเดอร์ เป็นต้น

ทีมข่าว/นครปฐม

Close